8 gånger civilsamhället förändrade världen under 2022

Resultat - 2023-06-28
Förändring börjar med människor som höjer sina röster för att kräva demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter för alla. Vi lyfter fram åtta resultat som visar hur bistånd till civilsamhället har gjort skillnad under året.
Joy arbetar vid ett proppskåp. Hon bär en röd hjälm och en grön jacka.
Joy Kistou utbildade sig till elingenjör genom ForumCivs Inclusive Growth-projekt.

Startade insamling av läkemedelsavfall från 3 miljoner belarusier

Forskning utförd av Center for Environmental Solutions hittade spår av läkemedel i vattenkällor över hela Belarus, vilket får långtgående konsekvenser för människors hälsa. Belarus har för närvarande inget regelverk för insamling och bortskaffande av läkemedelsavfall som genereras i hemmen. Läkemedel som inte längre behövs eller har gått ut slängs helt enkelt i soptunnorna tillsammans med resten av hushållsavfallet. De hamnar till slut på soptippen och sipprar genom jorden till grundvattnet, förorenar floder och så småningom Östersjön.

En civilsamhällesorganisation fick finansiering från ForumCiv för att installera över 90 insamlingskärl för läkemedelsavfall i 23 städer i Belarus och kontraktera en tjänst för att säkert hantera avfallet. Projektet bedrev påverkansarbete riktat mot lokala myndigheter, sjukhus och apotek för att installera behållarna och uppmuntrade patienter att börja slänga läkemedelsavfall på ett säkert sätt. Lokala volontärer fick utbildning för att övervaka behållarnas tillstånd, samla in data för att stödja påverkansarbetet och driva en nationell informationskampanj för att öka allmänhetens medvetenhet om frågan och dess konsekvenser.

Under projektets första 16 månader samlade volontärer in 645,20 kg läkemedelsavfall från privatpersoner och förhindrade att det hamnade i marken och grundvattnet.

Picture showing the disposable bin for pharmaceutical waste.
En behållare för att slänga läkemedelsavfall på en klinik i Belarus.

Civilsamhället bekämpar korruption i Liberia

Civilsamhället i Liberia har uppnått en betydande seger i Högsta domstolen, tack vare utredningsinsatser från tre organisationer som stöds av ForumCiv. Utredningen fokuserade på misskötsel och maktmissbruk i samband med tilldelningen av utvecklingsmedel i Bong County. Resultaten bekräftade anklagelserna mot de inblandade beslutsfattarna. Organisationerna uppmanade länet att efterfölja den nya lagen, Local Government Act, för att stoppa misskötseln av utvecklingsprojekten.  

Fallet gick hela vägen till Liberias högsta domstol som talade till civilsamhällesorganisationernas fördel. Högsta domstolen meddelade att utvecklingsprojekt ska beslutas av de lokala råd som består av representanter från civilsamhället, kvinnor, ungdomar, personer med funktionsvariationer och lokala ledare. Vilket är en del av den nya lagen, Local Government Act. Högsta domstolens beslut kommer få långtgående konsekvenser för styrningen i Liberia. 

Stödet till dessa tre civilsamhällesorganisationer har gett civilsamhället i hela Liberia en bättre chans att förändra liv och samhällen på lokal, regional och nationell nivå. 

Eight women are sitting around a table with piles of papers in front of them.
Representanter från organisationerna som upptäckte korruption i Bong County, Liberia.

Påverkansarbete gav tillgång till rent vatten

Tidigare var kvinnor i samhällena Suswa och Rapland tvungna att gå mer än 20 kilometer bara för att hitta vatten. Hög analfabetism och brist på kunskap om deras mänskliga rättigheter hindrade invånarna i samhällena att samarbeta med beslutsfattare för att få sina rättigheter uppfyllda. Den akuta bristen på vatten har varit en stark orsak till konflikt. Exempelvis när män flyttar sina djur till andra områden för att få tillgång till vatten vilket resulterar i konflikter mellan olika samhällen.

ForumCiv har arbetat med dessa samhällen för att öka medvetenheten om deras rättigheter och ge dem möjlighet att tala för deras behov genom vår Right(s) Way Forward metod. Lokalinvånare har bedrivit påverkansarbete mot de lokala myndigheterna för att säkra vattenprojekt och andra utvecklingsinitiativ. Som ett resultat byggde länsstyrelsen i Narok ett vattentorn för att få rent vatten närmare invånarna. Samhällena har också skapat handlingsplaner för att ta itu med andra prioriteringar som utbildning, sanitet, jobb och jämställdhet. Sammantaget har dessa ansträngningar haft en positiv inverkan på livet för människorna i Suswa och Rapland, och har gett dem bättre tillgång till vatten, sjukvård och andra viktiga samhällstjänster.

Water tower
Vattentornet som byggts till invånarna i Suswa och Rapland.

100 belarusiska ledare för det civila samhället utformade en framtidsplan för ett demokratiskt Belarus

ForumCivs Östeuropakontor gjorde det möjligt för 100 belarusiska ledare för civilsamhället, företrädare för nya demokratiska krafter och Belarus experter att träffas för första gången efter revolutionen 2020 och diskutera en ny kollektiv vision för Belarus framtid.

ForumCiv har stöttat det belarusiska civilsamhället i nästan 30 år. Under dessa år har vi sett en cykel upprepa sig: en ökad öppenhet för civilsamhället, följt av förtryck, följt av sanktioner och slutligen tillrättavisning av regimen. ForumCiv syftar till att stödja det civila samhället genom att bygga broar mellan civilsamhället i landet och de som tvingas i exil. 

Förbättrade arbetsmöjligheter för människor som lever i fattigdom

ForumCiv i Kenya har samarbetat med privata företag i ett projekt för att skapa anständiga jobbmöjligheter för människor som lever i fattigdom. Projektet har hittills skapat 489 arbetstillfällen. Detta har möjliggjorts genom utbildning, förbättring av läs- och skrivkunnighet bland vuxna, utmana könsnormer, relevant kompetenshöjning för jobb och egenmakt över försörjningen. Ett av målen har varit att skapa yrkesutbildningar. Studenterna är egenföretagande inom 12 månader efter examen. Joy Kisotu är en student som har deltagit i Narok Vocational som elingenjör. 

"När jag gick i gymnasiet älskade jag fysik. Jag älskade också el och teknik. I mitt samhälle var det inte många som kunde delta i en sådan kurs. Genom Inclusive Growth Project kunde jag gå kursen och har sedan dess tagit examen med ett certifikat. Med certifikatet kan jag söka jobb inom elektroteknik i flera företag", säger Joy Kisotu.

Gemensamma åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och skapa hållbar försörjning

En majoritet av Kambodjas befolkning lever på landsbygden (76 procent år 2019) och är beroende av naturresurser för sin försörjning. Mellan 1996 och 2020 har Kambodja, enligt Khmer Times, genomlevt mer än 3 000 översvämningar och tusentals torkor och orkaner. Naturkatastroferna har dödat fler än tusen personer, skadat omkring tre miljoner hektar grödor och ödelagt omkring 14 700 hem. Klimatförändringarnas inverkan påverkar en redan utsatt situation, vilket resulterar i bland annat i en sårbar matproduktion och stigande matpriser.

ForumCiv har tillsammans med fyra lokala partnerorganisationer stärkt kapaciteten hos 32 civilsamhällesorganisationer runt Tonle Sap Lake i Kambodja att bedriva påverkansarbete mot lokala myndigheter och relevanta intressenter. Organisationerna krävde att myndigheterna finansierade projekt för att gemensamt bekämpa effekterna av klimatförändringar och öka användningen av hållbara fiskemetoder.  Påverkansarbetet resulterade i att 18 civilsamhällesorganisationer fick små anslag på 1000 USD från regeringens fiskeriförvaltning och 15 organisationer fick kommunala medel för att genomföra aktiviteter som att plantera skogsplantor, bygga/renovera dammen för att bevara vatten i fiskskyddsområdet och avfallshantering. Läs mer om resultaten av vårt tre decennier långa arbete i Kambodja. 

Delade hushållssysslor möjliggör kvinnors deltagande i offentligheten

Som ett resultat av flera workshops om vårdekonomi och maskulinitetsnormer har sex lokala organisationer i Colombia identifierat vikten av att lyfta frågor om jämställdhet. Detta har lett till att fler män har blivit bättre på att dela på hushållssysslorna, vilket möjliggör större deltagande av kvinnor i offentligheten. Projektet har genererat en ökning av kvinnors deltagande i aktiviteter utanför hemmet, vilket har gett dem större frihet att vara en del av fredsprocessen och beslutsfattandet i Colombia. 

Över 100 organisationer i gemensamma upprop till Sveriges regering

Under 2022 genomförde den svenska regeringen drastiska förändringar i biståndsbudgeten. ForumCiv samlade över 100 av våra medlemsorganisationer i två offentliga uttalanden för att uppmana regeringen att inte vända ryggen åt människor som lever i fattigdom och förtryck. De två uttalandena visade på civilsamhällets starka röst i Sverige för en rättvis och hållbar värld. Den svenska regeringen återinförde senare en del av de pengar som tagits från biståndsbudgeten för att täcka inhemska kostnader för flyktingmottagande, särskilt medlen till civilsamhällesorganisationer.  

110 organisationer: Kortsiktigt att minska biståndet i kristider

100 organisationer säger låt bistånd vara bistånd

Screenshot of news article
Uppropen publicerades som debattartiklar i tidningen Altinget den 13 maj och 5 oktober 2022.

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.