Civilsamhällets roll

Civilsamhället är drivkraften för demokrati och utveckling världen över. Här kan du läsa mer om civilsamhällets roll i en demokrati och hur vi arbetar.

Historiskt och i modern tid har civilsamhället varit den ledande aktören för att stå upp och försvara allas lika värde och rättigheter. Civilsamhället är den delen av samhället som drivs av medborgare, frivilliga och ideella organisationer för att skapa förändring och arbeta för social rättvisa. Genom att främja medborgarinflytande, stärka deltagandet i samhällsfrågor och på olika sätt verka för sociala förändringar spelar civilsamhället en betydande roll för demokratin.

Ett starkt och aktivt civilsamhälle

  • ForumCiv kämpar för ett starkt och aktivt civilsamhälle! Vårt arbete handlar om att ge människor möjlighet att gå samman för att hävda sina rättigheter och ta makten över sina liv.
  • Ett livskraftigt civilsamhälle är en förutsättning och ett uttryck för fria, hållbara och demokratiska samhällen.
  • Svenskt utvecklingssamarbete bör aktivt jobba för att stärka uppbyggnad av demokratiska samhällen där aktörer i civilsamhället, inklusive människorätts- och miljöförsvarare, kan verka fritt.
  • ForumCiv tror på ett partnerskap där samarbete mellan olika typer av aktörer kan leda till social förändring på såväl individuell som strukturell nivå. 
  • Som en viktig partner i svenskt bistånd måste civilsamhället involveras när svensk biståndspolitik tas fram.

Handlingsutrymmet för civilsamhället minskar

Civilsamhället är en viktig aktör för att skapa förändring i samhället och upplevs därför av auktoritära regimer som ett hot. Stater och myndigheter, militära grupper och andra organiserade grupper använder sig av olika metoder för att tysta de som står upp för sina rättigheter. Människorätts- och miljöförsvarare utsätts för hot och våld.

I många länder vinner anti-demokratiska krafter mark. På flera platser i världen görs just nu inskränkningar mot yttrandefrihet, pressfrihet och folks rätt att organisera sig. Det här är sådant som del för del bryter ned demokratin och människors makt att förändra sina liv. När handlingsutrymmet för civilsamhället minskar hotas demokratins grunder.  

Vad är civilsamhällets roll i Sveriges internationella utvecklingssamarbete?

Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för att kunna åstadkomma förändring som är verkligt folkligt förankrad. Ett välfungerande civilsamhälle kan främja debatt i lokala samhällen och möjliggöra för människor att göra sig hörda i frågor som påverkar deras liv.

Civilsamhället har flera viktiga roller i svenskt bistånd. Som utförare bidrar civilsamhällesorganisationer till att stärka människorätts- och miljöförsvarare som lever under förtryck. De samlar också erfarenhet och expertis från lokalsamhällen världen över om vad som behövs för att stärka demokrati och utveckling. Som granskare arbetar civilsamhällesorganisationer för att biståndet ska användas korrekt och göra skillnad för de mest utsatta.

Exempel på vårt arbete

Säkrare arbetsplatser och bättre arbetsvillkor i Bangladesh

Bangladesh Accord lanserades efter att Rama Plaza fabriken kollapsat 2013 och dödat 1100 arbetare. Efter händelsen skrevs ett bindande avtal mellan företag och regeringen, sanktioner skulle sättas in om det överträddes. När avtalet tog slut 2021 gick lokala och internationella civilsamhället samman och krävde förbättrade arbetsvillkor i klädindustrin, däribland svenska organisationen Fair Action. De kunde lägga särskilt stort tryck på H&M och ett halvår senare var avtalet förnyat och garanterade därmed två miljoner arbetare säkrare arbetsplatser.

Skapat minst 489 arbetstillfällen

ForumCiv i Kenya har samarbetat med privata företag i ett projekt för att skapa anständiga jobbmöjligheter för människor som lever i fattigdom. Projektet har hittills skapat 489 arbetstillfällen.

Detta har möjliggjorts genom utbildning, förbättring av läs- och skrivkunnighet bland vuxna, utmana könsnormer och relevant kompetenshöjning för jobb. Ett av målen har varit att skapa yrkesutbildningar. Studenterna är egenföretagande inom 12 månader efter examen. 

Personer med en hörselnedsättning får rätt att köra i Sri Lanka

Tillsammans med sina medlemmar och partners arbetar MyRight för att skapa ett mer inkluderande samhälle. En betydande seger är att deras insatser har övervunnit ett stort hinder i Sri Lanka: personer med hörselnedsättning nekades tidigare körkort.

Under två decennier har Central Federation of the Deaf i Sri Lanka, en partnerorganisation till MyRight, arbetat för att ändra denna diskriminerande policy. De har argumenterat för att hörselnedsättning inte innebär sämre körförmåga. Slutligen belönades deras ihärdighet, vilket ledde till att ministeriet för transport och motorvägar genomförde ett tre månader långt pilotprogram i en provins.

Under pilotprojektet utfärdades 40 körkort till personer med hörselnedsättning, samtidigt som utbildningsprogram för polis och relevanta myndigheter genomfördes. Den utvalda gruppen visade utmärkt körförmåga och inga trafikbrott registrerades under hela perioden.

Pilotprojektets framgång har lett till att ministeriet har beslutat att lansera programmet i hela landet.