Utan civilsamhället tystnar demokratin

Vi kämpar för ett starkt och aktivt civilsamhälle där människor har makt att förändra sina liv och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå. Det är då som demokratin kan utvecklas, resurserna fördelas mer rättvist och fattigdomen minskas.

ForumCiv är en ideell organisation. Arbetet och inriktningen formas utifrån våra medlemsorganisationers behov och prioriteringar. Vi arbetar med påverkansarbete, kapacitetsutveckling, utvecklingssamarbete och vidareförmedling. Som plattform samlar vi över 200 svenska organisationer.

Det här gör ForumCiv

En plattform för civilsamhället

ForumCiv samlar över 200 svenska organisationer inom svenskt civilsamhälle. Här bidrar både små och stora organisationer till att vi blir en stark gemensam röst. Detta gör att vi får ett större genomslag gentemot beslutsfattare och andra viktiga aktörer. Vi delar också erfarenhet och kunskap med varandra för att kunna möta utmaningar och dela framgångar.

Arbetar med opinion- och påverkansarbete

Tillsammans med partners och medlemsorganisationer arbetar vi för att Sveriges och EU:s politik ska bidra till en rättvis och hållbar värld. Vi samordnar det Östra partnerskapsnätverket som strävar efter att stärka samarbetet med civilsamhället i Östra partnerskapsländerna och Ryssland. Vi driver också Globalportalen, en digital plattform för unga som vill engagera sig och bidra till en rättvis och hållbar värld.

Vidareförmedlar projektstöd

I Sverige kan svenska organisationer, tillsammans med en eller flera lokala partnerorganisationer, ansöka om bidrag från Svenska partnerskapsprogrammet. Vi förmedlar stöd via svenska organisationer och når civilsamhället i nära hälften av världens länder. Våra region- och landskontor arbetar också med vidareförmedling av projektstöd.

Stöttar och driver utvecklingsprojekt

ForumCiv stöttar utvecklingssamarbete över hela världen genom våra medlemmar och andra organisationer. Men vi driver också egna projekt via våra region- och landskontor. Utöver Stockholm har vi kontor i Litauen, Colombia, Kambodja, Kenya och Liberia. Totalt stöttar vi omkring 100 lokala organisationer direkt på plats. Metoder och specifika ämnesområden varierar beroende på landets förutsättningar och behov men syftet med allt utvecklingssamarbete är att stärka civilsamhället, demokrati och mänskliga rättigheter.

Arbetar med kapacitetsutveckling

En grundläggande del i vårt arbete är att stärka den befintliga kapaciteten hos det civila samhället. Vi arbetar löpande med att ta fram stöd och material för medlemmar, organisationer vi samarbetar med eller andra aktörer i utvecklingssamarbetet.

ForumCiv på två minuter