Här finns vi

Utöver Stockholm har vi kontor i Litauen, Colombia, Kambodja, Kenya och Liberia. Totalt stöttar vi omkring 100 lokala organisationer direkt på plats.

Metoder och specifika ämnesområden varierar beroende på landets förutsättningar och behov, men syftet med allt utvecklingssamarbete är att stärka civilsamhället, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi använder ett rättighetsbaserat synsätt i allt vi gör. Vi kartlägger vem som har makt över vem i samhället för att förstå hur och när människors rättigheter och friheter begränsas.

Miniatyr
Östeuropa (Regionkontor)

ForumCiv har funnits i Belarus sedan slutet av 90-talet. På grund av flera utmaningar med att kunna verka på plats stöttar ForumCiv civilsamhället i Belarus från vårt kontor i Litauen.

Demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och jämställdhet är viktiga frågor. Särskilt stöttas organisationer som försöker påverka policy på nationell nivå. Inspiration och stöd hämtas inte sällan från internationell rätt och överenskommelser. ForumCiv arbetar aktivt för att utöka kontakter och erfarenhetsutbyte mellan organisationer i Belarus och Sverige.

Miniatyr
Latinamerika och Karibien (Regionkontor)

ForumCivs kontor, som ligger i Colombia, vidareförmedlar projektstöd för program och projekt som genomförs av olika svenska civilsamhällesorganisationer med närvaro i olika länder i regionen.

ForumCiv har också gemensamma projekt med lokala partners genom vårt eget Colombia-landsprogram.

Miniatyr
Kambodja (Landkontor)

I Kambodja har ForumCiv funnits sedan mitten av 90-talet. Hållbar användning av resurser, miljö och jämställdhet har alltid varit viktiga frågor. Med tiden har även kampen mot klimatförändringar fått större plats.

Människor som lever i skog-, fiske- eller småbrukarsamhällen har störst kunskap om hur resurserna ska skyddas och nyttjas på ett hållbart sätt. ForumCivs insatser försöker stötta lokala samhällens egen kapacitet att skydda sina intressen och kunna påverka beslutsfattare.

Miniatyr
Östra och södra Afrika (Regionkontor)

ForumCivs regionala kontor för östra och södra Afrika ligger i Kenya. Våra insatser är huvudsakligen inriktade på att stärka och fördjupa demokrati och mänskliga rättigheter. I Kenya driver ForumCiv bland annat programmet Wajibu Wetu.

Genom Wajibu Wetu stöttas lokala organisationer som kämpar för jämställdhet och större demokratiskt inflytande. Många av våra partners använder sig av kreativa metoder som konst eller poesi för att kunna påverka det krympande demokratiska utrymmet.

Miniatyr
Liberia (Landkontor)

Efter många år av förberedelser blev 2019 startskottet för nya samarbeten i Liberia. De flesta har ett särskilt fokus på markrättigheter.

Cirka 40 procent av befolkningen är beroende av småskaligt jordbruk och lika många beräknas också drabbas av perioder av matosäkerhet. Samtidigt är frågan om tillgång till mark komplex och konfliktkänslig. Något som reflekteras i juridiska mål som till 90 procent handlar om mark. Samt att två tredjedelar av alla våldsamma konflikter grundar sig i marktvister.

Lagverken finns på plats i Liberia och lagen om markrättigheter anses av många vara en av de mest progressiva i världen. ForumCivs lokala partner verkar för värnandet av lagens implementering och att människor som lever under marginaliserade omständigheter gynnas av densamma.