Regler för upphandling

Läs om ForumCivs regler för upphandling.

All biståndsverksamhet ska präglas av ett effektivt resursutnyttjande, befrämjande av god administration och transparens i medelshanteringen samt motverkande av korruption och oegentligheter. Ett sätt att uppnå detta är att göra transparenta och kostnadseffektiva upphandlingar.

Dessa upphandlingsbestämmelser gäller för ForumCiv såväl som för andra aktörer vars verksamhet genomförs med bidrag förmedlade genom ForumCiv.

Den enskilda organisationen har alltid ansvar för de upphandlingar som de eller deras partners genomför med bidrag från ForumCiv. Grundprincipen är att samtidigt som hänsyn måste tas till att upphandlingen ska bli så ekonomisk och ändamålsenlig som möjligt för organisationen och för den som ska ta emot varan eller tjänsten, ska all bidragsfinansierad upphandling präglas av affärsmässighet, konkurrens och objektivitet.

Det innebär att enskilda organisationer som upphandlar varor och tjänster ska bedriva upphandlingen på ett affärsmässigt sätt. Konkurrensmöjligheter ska sökas och utnyttjas. Anbud och anbudsgivare ska behandlas objektivt så att konkurrens på lika villkor uppnås.