Organisation

Från medlemmar och årsmöte till medarbetare i Sverige och världen. Läs mer om hur vi är organiserade.
Årsmötet 2018

Årsmötet är ForumCivs högsta beslutande organ. På årsmötet beslutar medlemmarna om ramarna för verksamheten under det kommande året. Årsmötet väljer styrelse, ordförande, valberedning och revisorer, samt beslutar om övergripande verksamhetsplan och budgetram.

Styrelsen väljs av årsmötet och är ForumCivs högsta beslutande organ mellan årsmötena. Dess huvudsakliga ansvar är att se till att årsmötets beslut verkställs. Arbetet leds av ForumCivs ordförande. Styrelsen ansvarar bland annat för ForumCivs övergripande planering, rapportering och ekonomiska redovisning. I styrelsens ansvar ingår också att besluta om de policydokument som styr ForumCivs verksamhet.

Generalsekreteraren utses av ForumCivs styrelse. Generalsekreteraren är ansvarig för den operativa verksamheten. Denna leder och organiserar ForumCivs arbete enligt de riktlinjer och beslut som tagits av årsmötet och styrelsen.