Svenska partnerskapsprogrammet

ForumCivs största program, Svenska partnerskapsprogrammet, syftar till att stärka civilsamhället som förändringsaktörer i över 70 länder.
Daliter i Indien som demonstrerar för sina rättigheter
Daliter i Indien som demonstrerar för sina rättigheter. Foto: Goran Basic / Ekta Parishad

Svenska organisationer kan tillsammans med sina lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från ForumCiv för att genomföra gemensamma projekt utifrån ett rättighetsperspektiv

Ett utvecklingssamarbete drivs alltid av en svensk organisation i samarbete med en partnerorganisation i det land där projektet ska genomföras. Den svenska och den lokala organisationen planerar samarbetet gemensamt.  

Bidrag för utvecklingsprojekt förmedlade via ForumCiv ska följa den svenska regeringens strategi för civilsamhället och förväntas bidra till att stärka kapaciteten hos aktörer inom civilsamhället samt stärka det demokratiska handlingsutrymmet.

Om du är intresserad av att söka bidrag det första steget att ta reda på om din organisation har behörighet, läs mer i flikarna nedan.

COVID-19 information

ForumCivs mål är att så långt som möjligt bistå organisationer att göra nödvändiga förändringar i pågående projekt. Det kan gälla aktiviteter, budget eller projekt- och rapporteringstid. 

Vem kan söka bidrag?

För att kunna söka bidrag från ForumCiv måste organisationer först genomgå en organisationsgranskning för att bli behöriga, detta görs genom ForumCivs organisationsportal. 

För att vara behörig att söka bidraget behöver din organisation:

 • Vara en registrerad ideell förening eller stiftelse i Sverige
 • Ha säte i Sverige
 • Vara en icke vinstdrivande organisation
 • Verka för en demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter
 • Ha existerat i minst ett finansiellt år vid bidragsansökan om upp till 500 000 SEK
 • Ha existerat i minst två finansiella år vid bidragsansökan om mer än 500 000 SEK  
 • Ha kapacitet att finansiera 5 procent av projektets totala budget med egna medel
 • Ha en lokal partner som genomför projekt och/eller program.

 Organisationer som INTE har behörighet att söka bidrag från ForumCiv:

 • Andra ramorganisationer till Sida
 • Organisationer med medlemskap i andra ramorganisationer
 • Ekonomiska föreningar eller andra företag som till exempel kooperativ

Vilken dokumentation krävs?

För att ForumCiv ska kunna bedöma er organisations behörighet att söka bidrag måste ni förse oss med följande dokument:

Ideell organisation

 • Stadgar med beslutsdatum 
 • Registreringsbevis från Skatteverket
 • Senaste årsmötesprotokollet signerat av firmatecknare  
 • Verksamhetsberättelse undertecknad av utgående styrelse
 • Senaste årsrapporten inkluderat balans- och resultaträkning signerad av utgående styrelse
 • Senaste revisionsrapporten, daterad och undertecknat den förtroendevalda revisorn
 • Utdrag ur protokoll som visar vilka firmatecknare som valts. Betalningar med medel från ForumCiv kräver signering av två firmatecknare i förening.

Stiftelse

 • Stiftelseurkund eller stiftelsens stadgar med beslutsdatum 
 •  Registreringsbevis från Länsstyrelsen  
 • Senaste årsmötesprotokollet undertecknat styrelsen
 • Senaste finansiella årsrapporten inkluderat balans- och resultaträkning undertecknat den utgående styrelsen 
 • Revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om huruvida organisationen har skött verksamhet och bokföring enligt stiftelselagen och andra styrdokument som stiftelsen beslutat, daterat and undertecknat den förtroendevalde revisorn 
 • Styrelseprotokoll som visar vilka firmatecknare som valts. Betalningar med medel från ForumCiv kräver signering av två firmatecknare i förening.

Tidsram för behörighetsbedömning
För en fullständig bedömning innan ett ansökningsfönster, se till att du har skickat alla begärda dokument via vår organisationsportal minst fem veckor innan ansökningsfönstret öppnas. ForumCiv informerar om huruvida er organisation är behörig eller inte att söka bidrag. Ni får också besked om bedömningens giltighetstid och hur stor summa ni kan söka bidrag för. När giltighetstiden gått ut måste er organisation genomgå en ny behörighetsbedömning.

När er organisation bedöms behörig måste projekt- och/eller programimplementation ske i ett av länderna som listas på OECD DAC:s förteckning över mottagare av offentligt bistånd (ODA).

I linje med principerna för biståndseffektivitet är ForumCiv restriktiva i ansökningsbedömningen där en lokal partner får finansiering från andra svenska organisationer eller givare. Behovet och mervärdet av detta bör motiveras i ansökan och ansökande organisation är välkommen att ha en dialog med ForumCiv innan ansökan skickas in.

Om ForumCiv ger klartecken till en lokal organisation att få medel från flera svenska organisationer eller givare skall den ansökande organisationen uppmuntras koordinera och harmonisera sitt stöd för att uppnå högsta möjliga kostnadseffektivitet. Ifall ForumCiv inte ger sådant klartecken kan de båda svenska organisationerna lämna in en gemensam ansökan där en av de svenska organisationerna är huvudansvarig.

Viktig information: ForumCiv arbetar för närvarande med hur Svenska partnerskapsprogrammet kommer att stödja projekt och program i framtiden. För att minska risker och luckor i finansiering kommer ForumCiv endast att godkänna ansökningar som sammanfaller med vårt avtal med Sida, som löper ut 2022. Under ansökningsfönstren 2021 godkänner vi därmed endast insatser med slutdatum senast 31/12/2022.

Förstudie – Upp till 100 000 SEK
En förstudie bygger på ett redan existerande samarbete mellan en svensk civilsamhällesorganisation och en lokal partnerorganisation verksam i ett land listat på OECD DAC:s förteckning över mottagare av offentligt bistånd.

Syftet med förstudier är att stärka ett rättighetsperspektiv och öka lokalt ägandeskap i planering och genomförande av framtida utvecklingssamarbete. Ansökan kan skickas till ForumCiv en gång om året: 1-7 april, 2021

Nivå 1 – Upp till 270 000 SEK
Ansökan om bidrag upp till denna nivå kan skickas till ForumCiv en gång om året: 9-15 augusti , 2021

Nivå 2 – Upp till 500 000 SEK
Ansökan om bidrag upp till denna nivå kan skickas till ForumCiv en gång om året: 9-15 augusti , 2021

Nivå 3 – Upp till 1 000 000 SEK
Ansökningar kan endast göras en gång om året:  9-15 augusti , 2021

Nivå 4 – Mer än 1 000 000 SEK
Ansökningar om bidrag över 1 000 000 kan endast göras en gång om året: 9-15 augusti , 2021

Vilket slags bidrag kan vår organisation ansöka om?

För att kunna ansöka om bidrag måste er organisation antingen:

 1. ha genomfört ett projekt och fått dess slutrapport godkänd av ForumCiv av ett bidrag lägre än nästa budgetnivå ni planerar ansöka om. Till exempel, för att kunna söka ett bidrag om upp till 500 000 SEK (nivå 2) måste er organisation redan ha genomfört ett godkänt projekt med ett bidrag om upp till 270 000 SEK (nivå 1); för att kunna ansöka om ett bidrag inom nivå 4 måste ni ha genomfört ett godkänt projekt med ett bidrag inom nivå 3.
 2. eller av ForumCiv fått en godkänd organisationsgranskning som visar att er organisation har kapacitet att hantera större bidragsnivåer; genom att skicka in auktoriserade finansiella rapporter samt en organisationsrevision för ert/a senaste finansiella år.

Endast organisationer som fått en organisationsgranskning godkänd av ForumCiv kan ansöka om bidrag

Ansökan med tillhörande dokument måste fyllas i och skickas in online via ForumCivs organisationsportal. Inga dokument inskickade via mejl eller i papperskopior via post tillåts vid ansökningsförfarandet. Ansökningar som mottas efter att sista ansökningsdagen gått ut kommer att avfärdas.

Alla ansökningar ska skickas in på engelska. För projekt i Latinamerika och Karibien accepteras spanska som ansökningsspråk. I undantagsfall kan svenska användas men måste då godkännas av ForumCiv innan ansökan kan hanteras. I dessa fall ska ett brev som motiverar varför ansökan är på svenska skickas med ansökan genom organisationsportalen.

Urval och beslut

ForumCivs urval följer en objektiv och konkurrensdriven process. Alla ansökningar blir granskade efter förbestämda kriterier för att säkerställa effektiva utvecklingsresultat.

Ansökningsförfarandet består av tre faser:

 1. En handläggare gör en bedömning av projektet.
 2. En handläggare från ett av ForumCivs internationella kontor gör en granskning av första handläggarens bedömning.
 3. Handläggarens bedömning och rekommendation utvärderas av en oberoende kommitté på ForumCiv. Kommittén godkänner eller avvisar alla inkomna ansökningar.

När får vår organisation besked?

För förstudie, nivå ett och två kan er organisation förvänta er att få besked inom 22 veckor efter sista inlämningsdatum om en komplett ansökan är inskickad. För nivå tre och fyra ges slutgiltigt besked i januari året efter att ni lämnat in er ansökan.

När projektet blivit beviljat skickar ForumCiv ett avtal till din organisation. Signera två kopior av avtalet och skicka tillbaka ett via post till ForumCiv. Det ska ske så snabbt som möjligt men senast inom sex månader efter att projektet fått sitt formella beviljande. Inkommer det signerade avtalet efter de sex månaderna förlorar din organisation bidraget.

Tillsammans med avtalet skickas också ett rekvisitionsformulär som måste inkomma till ForumCiv innan första utbetalningen kan genomföras. Inga utbetalningar görs innan avtalet mellan ForumCiv och din organisation har upprättats.

Innan din organisation kan överföra medel till din lokala partnerorganisation måste ett avtal mellan er båda upprättas. En kopia av det avtalet ska skickas till ForumCiv inom sex månader efter projektstart.

Förändringar i projektet

Om planerade aktiviteter inte genomförs enligt plan eller om problem uppstår under genomförande måste din organisation informera ForumCiv.

Enligt avtalet med ForumCiv måste alla budgetposter med avvikelser över tio procent meddelas er tilldelade handläggare, vara motiverad i skrift och få godkännande av ForumCiv. Avvikelser under tio procent kräver inte på förhand skriftligt godkännande men måste förklaras i års- och slutrapport. För organisationer med programavtal kräver avvikelser över 150 000 SEK ForumCivs skriftliga godkännande. Godkännande krävs också av organisationer som flyttar pengar vilket skapar avvikelser motsvarande 10%. Detta gäller när summor både överstiger och understiger totalsumman med 10%.

Förändringar som påverkar projektets sannolikhet att uppnå sina mål måste också omedelbart meddelas ForumCiv. Förutom förändringar relaterat till projektaktiviteter eller budget ska din handläggare också meddelas andra planerade eller oplanerade ändringar så som ny projektledare, ändring av firmatecknare, nytt bankkonto etc. Förfrågan om ytterligare medel godkänns aldrig. Formulär för projektförändringar hittar ni i organisationsportalen.

Ett projekt som varar längre än 18 månader måste rapporteras årligen. Projekt med bidrag över 270 000 kronor kräver årliga revisionsrapporter, både i Sverige och i landet där projektet genomförs. Projekt med bidrag under 270 000 kronor kan, efter skriftligt godkännande från ForumCiv, använda ett fondbevis. Senaste datum för att inkomma med årsrapporter bestäms i ert avtal med ForumCiv. 1 april är generellt senaste datum för inlämning av årsrapporter för bidragsnivåer 3 och 4.

Årsrapporterna ska skickas in via post (papperskopia) och via organisationsportalen (digital kopia). Alla sidor i årsrapporten, den narrativa och den finansiella, måste signeras av två firmatecknare i din organisation. 

Årsrapporten ska innehålla:

 • Narrativ rapport
 • Finansiell rapport, utskrift från organisationsportalen, inklusive utfall i jämförelse med budget
 • Oberoende revisors rapport i enlighet med ISA 805
 • Rapport över faktiska iakttagelser enligt ISRS 4400
 • Management letter
 • Management response

Om er organisation rapporterar ett flerårigt projekt måste slutrapporten beskriva hela projektperioden och inte bara det sista året, både för finansiell slutrapport och extern revision.

Kom ihåg att alla dokument måste signeras av firmatecknare, inklusive finansiell rapport. Enda undantag som inte kräver firmatecknares underskrift är revisionsrapporter. Alla dokument som relaterar till revisionen måste signeras av en auktoriserad extern och oberoende revisor. 

I slutrapporten presenterar er organisation projektets framgångar och eventuella förändringar. Det är ett tillfälle att blicka bakåt och reflektera över vad som gick bra och vilka utmaningar ni ställdes inför. En viktig del av slutrapporten är att kunna visa hur det finansiella utfallet relaterar till måluppfyllelse.

Sista inlämningsdatum för slutrapporten regleras av ert avtal med ForumCiv. 1 april är vanligtvis slutdatum året efter att projektet avslutats. För program ska narrativ rapport också skickas in 1 april och finansiell rapport 15 april.

Slutrapporterna ska fyllas i och skickas in via organisationsportalen. Slutrapporterna ska även skickas in i papperskopia via post där alla sidor signerats av firmatecknare.

Slutrapporterna ska innehålla:

 • Förstudie-rapport, eller narrativ projektrapport med resultatmatris
 • Finansiell rapport, utskrift från organisationsportalen, signerat av två firmatecknare och revisorn
 • Oberoende revisors rapport i enlighet med ISA 805
 • Rapport över faktiska iakttagelser enligt ISRS 4400
 • Management letter
 • Management response

Om er organisation rapporterar ett flerårigt projekt måste slutrapporten beskriva hela projektperioden och inte bara det sista året, både för finansiell slutrapport och extern revision.

Kom ihåg att alla dokument måste signeras av firmatecknare, inklusive finansiell rapport. Enda undantag som inte kräver firmatecknares underskrift är revisionsrapporter. Alla dokument som relaterar till revisionen måste signeras av en auktoriserad extern och oberoende revisor.