Svenska partnerskapsprogrammet

ForumCivs största program, Svenska partnerskapsprogrammet, syftar till att stärka civilsamhället som förändringsaktörer i över 70 länder.

Förändring börjar med människor. Människor som höjer sin röst, arbetar tillsammans och som organiserar för att kräva demokrati, jämlikhet samt mänskliga rättigheter för alla. Det är därför ForumCiv i över två decennier har stött civilsamhällesorganisationer som mobiliserar människor och folkrörelser i över 70 länder.

Svenska organisationer kan tillsammans med en eller flera lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från Svenska Partnerskapsprogrammet i syfte att bygga partnerskap och tillsammans verka för ett effektivt och rättvist utvecklingsarbete. Samarbeten finansierade av Svenska Partnerskapsprogrammet ska alltid ta avstamp i ett rättighetsperspektiv och vara relevanta för Svenska Partnerskapsprogrammets förändringsmodell. Bidrag förmedlade via ForumCiv ska även följa den svenska regeringens strategi för civilsamhället och förväntas bidra till att stärka kapaciteten hos aktörer inom civilsamhället samt stärka det demokratiska handlingsutrymmet.

Är din organisation interesserad av att söka bidrag via Svenska Partnerskapsprogrammet? Läs mer i flikarna nedan för att ta reda på vad din organisation behöver göra för att bli behöriga att ansöka om medel. 

Viktig information
 • ForumCivs styrelse har beslutat att medlemskap i ForumCiv kommer att krävas för att kunna ansöka om bidrag från det Svenska partnerskapsprogrammet, Infokom programmet och Trainee-programmet för projekt som implementeras från 2023 och framåt. Det kommer inte innebära någon förändring för de organisationer som redan idag är medlemmar. Organisationer som inte är medlemmar men som redan har beviljade bidrag från ovan program kommer inte påverkas förrän ansökningsomgången 2022. Ett medlemskap är inte en garanti för beviljat bidrag. Mer information om medlemskap i ForumCiv.

Vem kan söka bidrag?

För att vara behörig att söka utvecklingsprojektbidrag behöver din organisation uppfylla vissa grundläggande krav och ha blivit godkänd i ForumCivs organisationsgranskning. För projekt som planeras att genomföras från och med 2023 krävs även medlemskap i ForumCiv. 

En organisationsgranskning krävs om ni söker bidrag för första gången eller om det har gått mer än tre år sedan ni senast genomförde projekt med bidrag från ForumCiv (det vill säga om projektets slutdatum var för mer än 3 år sedan). 

ForumCiv kan även besluta att en organisation ska genomgå en ny granskning om de exempelvis uppstår frågetecken kring dess kapacitet, styrning, relation till partners, eller identitet/värdegrund under eller efter ett projekts genomförande. 

Vilken dokumentation krävs?

För att ForumCiv ska kunna bedöma er organisations behörighet att söka bidrag måste ni förse oss med följande dokument:

 • Stadgar med beslutsdatum /Stiftelseurkund eller stiftelsens stadgar med beslutsdatum.
 • Registreringsbevis från Skatteverket /Länsstyrelsen. 
 • Senast godkända årsmötesprotokoll, undertecknat enligt era stadgar (ej obligatoriskt för stiftelser).
 • Protokollsutdrag som styrker nuvarande firmatecknares behörighet. Utdraget ska vara signerat av behöriga undertecknare. 
 • Senast godkända verksamhetsberättelse, undertecknad av den avgående styrelsen. 
 • Senast godkända årsredovisning (balans- och resultaträkning), undertecknad av den avgående styrelsen.
 • Senaste revisionsrapporten, daterad och undertecknat av  revisorn.

Här kan du läsa mer om hur granskningen för medlemskap och behörighet för att söka bidrag går till:  Ansökningsprocessen

Tidsram för behörighetsbedömning
För en fullständig bedömning innan ett ansökningsfönster, se till att du har skickat alla begärda dokument via vår organisationsportal i god tid innan ansökningsfönstret öppnas. ForumCiv informerar om huruvida er organisation är behörig eller inte att söka bidrag.

När er organisation bedöms behörig måste projekt- och/eller programimplementation ske i ett av länderna som listas på OECD DAC:s förteckning över mottagare av offentligt bistånd (ODA) .  

I linje med principerna för biståndseffektivitet är ForumCiv restriktiva i ansökningsbedömningen där en lokal partner får finansiering från andra svenska organisationer eller givare. Behovet och mervärdet av detta bör motiveras i ansökan och ansökande organisation är välkommen att ha en dialog med ForumCiv innan ansökan skickas in.

Om ForumCiv ger klartecken till en lokal organisation att få medel från flera svenska organisationer eller givare skall den ansökande organisationen uppmuntras koordinera och harmonisera sitt stöd för att uppnå högsta möjliga kostnadseffektivitet. Ifall ForumCiv inte ger sådant klartecken kan de båda svenska organisationerna lämna in en gemensam ansökan där en av de svenska organisationerna är huvudansvarig.

Finansieringsmodeller

ForumCiv erbjuder tre finansieringsmodeller för utvecklingssamarbeten:

Partnership Pilot Funding
Denna typ av finansiering syftar till att stärka partnerskap och utveckla en arbetsplan för samarbete mellan svensk och lokal/a partner/s. Er organisation kan högst ansöka om bidrag om 300 000 SEK och projektperioden får max vara ett år. Ansökande organisationer kommer bedömas utifrån deras kapacitet att följa Svenska Partnerskapsprogrammets riktlinjer och hantering av bidrag upp till 300 000 SEK.

Organisationer som inte tidigare ansökt om bidrag inom SPP rekommenderas ansöka om denna typ av bidrag.

Partnership Pilot Funding ersätter bidrag för förstudier. 

Medium Partnership Funding
Organisationer som tidigare genomfört en förstudie eller projekt kan ansöka om Medium Partnership Funding. Er organisation kan högst ansöka om bidrag om 3 MSEK/år. Organisationens kapacitet och tidigare erfarenhet kommer att bedömas.

Endast i undantagsfall kan nya organisationer ansöka om Medium Partnership Funding. 

Large Partnership Funding
Denna finansieringsmöjlighet är till för de organisationer som har ambitionen att ansöka om 3 MSEK eller mer per år. Denna ansökningsprocess pågår för närvarande och ytterligare möjlighet till denna typ av finansiering kommer inte ges nästa år. När en ny möjlighet till denna typ av finansiering ges kommer detta att kommuniceras. 

Ansökningsprocess för Pilot Partnership Funding och Medium Partnership Funding

Steg 1 - Organisationsgranskning
Vänligen bortse från detta steg om din organisation redan har genomgått en organisationsgranskning och blivit behörig att ansöka om medel och slutdatumet för senast beviljade insats inte var för mer än tre år sedan. Gå vidare till steg 2 om detta berör din organisation. 

För att bli behörig att ansöka om medel hos ForumCiv måste din organisation först genomgå en organisationsgranskning. Om din organisation tidigare genomgått en organisationsgranskning som blivit godkänd men slutdatumet för senaste beviljade insatsen var för mer än tre år sedan, måste din organisation genomgå en ny granskning och bli godkänd på nytt innan din organisation kan ansöka om medel igen. 

Om din organisation behöver genomgå en organisationsgranskning, och har för avsikt att ansöka om medel i nästa ansökningsfönster, måste din organisation lämna in ansökan om behörighet så snart som möjligt, dock inte senare än 1 april 2022. Ansökan om behörighet att ansöka om medel görs via Organisationsportalen

Deadline 1 april 2022. 

Steg 2 - Registrering av ansökan
För att kunna registrera din ansökan måste din organisation ha genomgått ForumCivs organisationsgranskning och blivit godkänd att ansöka om medel enligt steg 1 ovan. 

Registrering av ansökan kan göras mellan 10 maj - 10 juni 2022.

Registrera din ansökan genom att skapa en ansökan i ansökningsfönstret Pilot Partnership Funding eller Medium Partnership Funding som kommer att finnas tillgängligt i Organisationsportalen mellan 10 maj - 10 juni 2022. Fyll i samtliga fält markerade med en asterisk (*) (notera att informationen som fylls i kan ändras/uppdateras i ett senare skede), bifoga de senaste organisationsdokumenten och skicka in ansökan. Du hittar de efterfrågade dokumenten under fliken Behörighetskrav ovan. Notera att vi inte kan handlägga ansökningar utan dessa dokument. Denna del av ansökningsprocessen fungerar som en registrering av ansökan och endast de som gör denna registrering kommer att kunna skicka in en narrativ och finansiell ansökan enligt steg 3 nedan. 

Deadline 10 juni 2022. 

Steg 3 - Narrativ och finansiell ansökan
För att kunna genomgå detta steg måste din organisation ha registrerat sin ansökan enligt steg 2 ovan. 

Ansökan kan skickas in mellan 19 - 29 augusti 2022. 

Ansvarig handläggare kommer att kontakta din organisation och öppna upp den ansökan du skickade in enligt steg 2. Du kommer då kunna hitta ansökan under Our Applications, To complete i Organisationsportalen. Fyll i alla fält,  bifoga ansökan och skicka. 

Deadline 29 augusti 2022.

(Notera att ForumCivs medlemskapskrav träder i kraft 2023 vilket innebär att de som blir beviljade bidrag måste vara medlemmar när avtal skrivs. Medlemskap är inte en garanti för beviljat bidrag.)

Endast organisationer som fått en organisationsgranskning godkänd av ForumCiv kan ansöka om bidrag

Ansökan med tillhörande dokument måste fyllas i och skickas in online via ForumCivs organisationsportal. Inga dokument inskickade via mejl eller i papperskopior via post tillåts vid ansökningsförfarandet. Ansökningar som mottas efter att sista ansökningsdagen gått ut kommer att avfärdas.

Alla ansökningar ska skickas in på engelska. För projekt i Latinamerika och Karibien accepteras spanska som ansökningsspråk. I undantagsfall kan svenska användas men måste då godkännas av ForumCiv innan ansökan kan hanteras. Vänligen kontakta [email protected] i god tid för diskussion kring möjligheten att använda svenska som ansökningsspråk.

Urval och beslut

ForumCivs urval följer en objektiv och konkurrensdriven process. Alla ansökningar blir granskade efter förbestämda kriterier för att säkerställa effektiva utvecklingsresultat.

Ansökningsförfarandet består av tre faser:

 1. En handläggare gör en bedömning av projektet.
 2. En handläggare från ett av ForumCivs internationella kontor gör en granskning av första handläggarens bedömning.
 3. Handläggarens bedömning och rekommendation utvärderas av en oberoende kommitté på ForumCiv. Kommittén godkänner eller avvisar alla inkomna ansökningar.

När får vår organisation besked?

För förstudie, nivå ett och två kan er organisation förvänta er att få besked inom 22 veckor efter sista inlämningsdatum om en komplett ansökan är inskickad. För nivå tre och fyra ges slutgiltigt besked i januari året efter att ni lämnat in er ansökan.

När projektet blivit beviljat skickar ForumCiv ett avtal till din organisation. Signera två kopior av avtalet och skicka tillbaka ett via post till ForumCiv. Det ska ske så snabbt som möjligt men senast inom sex månader efter att projektet fått sitt formella beviljande. Inkommer det signerade avtalet efter de sex månaderna förlorar din organisation bidraget.

Tillsammans med avtalet skickas också ett rekvisitionsformulär som måste inkomma till ForumCiv innan första utbetalningen kan genomföras. Inga utbetalningar görs innan avtalet mellan ForumCiv och din organisation har upprättats.

Innan din organisation kan överföra medel till din lokala partnerorganisation måste ett avtal mellan er båda upprättas. En kopia av det avtalet ska skickas till ForumCiv inom sex månader efter projektstart.

Förändringar i projektet

Om planerade aktiviteter inte genomförs enligt plan eller om problem uppstår under genomförande måste din organisation informera ForumCiv.

Enligt avtalet med ForumCiv måste alla budgetposter med avvikelser över tio procent meddelas er tilldelade handläggare, vara motiverad i skrift och få godkännande av ForumCiv. Avvikelser under tio procent kräver inte på förhand skriftligt godkännande men måste förklaras i års- och slutrapport. För organisationer med programavtal kräver avvikelser över 150 000 SEK ForumCivs skriftliga godkännande. Godkännande krävs också av organisationer som flyttar pengar vilket skapar avvikelser motsvarande 10%. Detta gäller när summor både överstiger och understiger totalsumman med 10%.

Förändringar som påverkar projektets sannolikhet att uppnå sina mål måste också omedelbart meddelas ForumCiv. Förutom förändringar relaterat till projektaktiviteter eller budget ska din handläggare också meddelas andra planerade eller oplanerade ändringar så som ny projektledare, ändring av firmatecknare, nytt bankkonto etc. Förfrågan om ytterligare medel godkänns aldrig. Formulär för projektförändringar hittar ni i organisationsportalen.

Ett projekt som varar längre än 18 månader måste rapporteras årligen. Projekt med bidrag över 270 000 kronor kräver årliga revisionsrapporter, både i Sverige och i landet där projektet genomförs. Projekt med bidrag under 270 000 kronor kan, efter skriftligt godkännande från ForumCiv, använda ett fondbevis. Senaste datum för att inkomma med årsrapporter bestäms i ert avtal med ForumCiv. 1 april är generellt senaste datum för inlämning av årsrapporter för bidragsnivåer 3 och 4.

Årsrapporterna ska fyllas i och skickas in via organisationsportalen (digital kopia). Alla sidor i årsrapporten, den narrativa och den finansiella, måste signeras av två firmatecknare i din organisation. Årsrapporten ska inte skickas in i papperskopia.

Årsrapporten ska innehålla:

Om er organisation rapporterar ett flerårigt projekt måste slutrapporten beskriva hela projektperioden och inte bara det sista året, både för finansiell slutrapport och extern revision.

Kom ihåg att alla dokument måste signeras av firmatecknare, inklusive finansiell rapport. Enda undantag som inte kräver firmatecknares underskrift är revisionsrapporter. Alla dokument som relaterar till revisionen måste signeras av en auktoriserad extern och oberoende revisor. 

I slutrapporten presenterar er organisation projektets framgångar och eventuella förändringar. Det är ett tillfälle att blicka bakåt och reflektera över vad som gick bra och vilka utmaningar ni ställdes inför. En viktig del av slutrapporten är att kunna visa hur det finansiella utfallet relaterar till måluppfyllelse.

Sista inlämningsdatum för slutrapporten regleras av ert avtal med ForumCiv. 1 april är vanligtvis slutdatum året efter att projektet avslutats. För program ska narrativ rapport också skickas in 1 april och finansiell rapport 15 april.

Slutrapporterna ska fyllas i och skickas in via organisationsportalen. Alla sidor ska vara signerade av firmatecknare. Slutrapporten ska inte skickas in i papperskopia.

Slutrapporterna ska innehålla:

Om er organisation rapporterar ett flerårigt projekt måste slutrapporten beskriva hela projektperioden och inte bara det sista året, både för finansiell slutrapport och extern revision.

Kom ihåg att alla dokument måste signeras av firmatecknare, inklusive finansiell rapport. Enda undantag som inte kräver firmatecknares underskrift är revisionsrapporter. Alla dokument som relaterar till revisionen måste signeras av en auktoriserad extern och oberoende revisor. 

Hitta alla dokument och resurser som är relevanta för din ansökan och rapportering här.