Instruktioner, mallar och dokument för Svenska partnerskapsprogrammet

Här finns instruktioner, mallar och de dokument som ni behöver för att söka, genomföra och rapportera ert projekt.

Dokumenten kan komma att uppdateras vilket innebär att tidigare versioner blir ogiltiga. Besök alltid hemsidan för att säkerställa att ni använder de senaste versionerna. Tidigare versioner av dokumenten (detta inkluderar även dokument som tagits bort från denna sida) kommer ej att godtas av ForumCiv.

Programguide och Procedures Manual

Programguiden och Procedures Manualen är huvuddokumenten inom det Svenska partnerskapsprogrammet. Dessa dokument är av yttersta vikt för att förstå Programmet och vilka principer, processer och rutiner som guider samarbetet mellan Partnerorganisationer och ForumCiv.

Dokumentet innehåller information och stöd som är viktiga under hela projektprocessen, även redan innan ni påbörjar er ansökan.

Läs detta innan du ansöker

Det finns vissa steg som du måste gå igenom innan en faktisk ansökan kan skickas in till det Svenska Partnerskapsprogrammet. Dessa steg är till för att försäkra att er organisation uppfyller ForumCivs krav för behörighet och medlemskap och att den ansökan som ni skickar in är relevant för det Svenska Partnerskapsprogrammet.

Processen kan ta lite tid så planera i förväg så att ert eventuella projekt får så gods förutsättningar som möjligt. Steg 2 och 3 kan ta upp till 3 månader. 
Ni finner denna information i mer detalj i Procedures Manual for Partners.

 1. Du har läst och förstått kraven under "Before applying for funds" i Procedures Manual for Partners. 
 2. Du är medlem i ForumCiv eller har ansökt om medlemskap i tid för för-registreringsfönstret.
 3. Du har blivit bedömd och godkänd som behörig i tid för för-registreringsfönstret.
 4. Du registrerar dig till ett ansökningsfönster under ett för-registreringsfönstret.
 5. Om du passerar för-registreringsbedömningen så skickar du en ansökan under det nästkommande ansökningsfönstret.

All hantering av utvecklingsprojekt och förstudier sker på engelska. I undantagsfall kan andra språk användas, kontakta i så fall sokabidrag@forumciv.org i god tid för ett godkännande.

Ansökningsmallar

Pilot Partnership Funding

Medium Partnership Funding

Hjälpmedel och verktyg

Programguide och Proecedures Manual

Vänligen läs dokumenten nedan innan ni påbörjar er ansökan. Dokumenten ger dig vägledning och hjälper dig att strukturera er ansökan.

Om er  förstudie- eller projektansökan blir beviljad ska ni skriva avtal med ForumCiv för att sedan rekvirera era medel, d.v.s. begära utbetalning av ert bidrag. Om ni vill göra ändringar i ett pågående projekt så tänkt på att ni måste informera ForumCiv i god tid innan förändringar genomförs.  

Avtal mellan svenska organisationer och ForumCiv

Följande dokument utgör tillsammans med projektspecifika dokument avtalet mellan svenska organisationer och ForumCiv:

Avtal mellan svenska och lokala partnerorganisationer

Svenska  och lokala partnerorganisationer måste ingå avtal innan medel kan vidareförmedlas från den svenska till den lokala organisationen. En kopia av det signerade avtalet mellan era organisationer måste skickas till ForumCiv inom en månad från det att det undertecknats. 

ForumCiv tillhandahåller dokument för avtal mellan svenska och lokala partnerorgansiationer på engelska, spanska och franska. Dessa finns på den engelska hemsidan.

Rekvisitionsdokument 

Beviljade medel ska rekvireras före slutet av varje kalenderår enligt godkänd budget.

Följande mallar måste fyllas i för att ForumCiv ska kunna utbetala bidrag till din organisation. ForumCiv ska alltid informeras om förändringar i informationen som anges i mallarna nedan. 

Dokument som är relevanta under genomförande av initiativet

För andra ändringar vänligen kontakta er handläggare för vidare diskussion. 

Hjälpmedel och verktyg

ForumCivs verktyg för att bedöma organisationers finansiella och administrativa kapacitet.

Programguide och Proecedures Manual

Efter att ni har slutfört er förstudie eller ert projekt ska ni slutrapportera till ForumCiv. Om projektet pågår längre än 18 månader behöver er organisation även skicka in årsrapporter till dess att projektet avslutas. Datum för inlämning av års- och slutrapport återfinns på organisationsportalen. Rapporteringen är en viktig del av ert projekt. Ofullständig och/eller försenad rapportering kan leda till att ForumCiv kräver återbetalning av bidraget eller delar av bidraget.

Vänligen observera att alla rapporteringsdokument ska signeras av firmatecknare, scannas och skickas in via Organisationsportalen.  

Rapporteringsmallar (programperioden 2018-2022)

Förstudie:

Slutrapport:

Rapporteringsmallar (programperioden 2023-2027)

Årsuppföljning


Slutrapport:


Bilagor:

Programguide och Procedures Manual

Ansökningsfönster

SPPs aprilfönster

 • Organisationer som vill söka till aprilfönstret registrerar detta på ForumCivs Organisationsportal under för-registreringsfönstret mellan 1/1 2024 och 1/2 2024.
 • Den faktiska ansökan skickas sedan in mellan 25/3 2024 och 1/4 2024.
 • Aprilfönstret är öppet för ansökningar till Partnership Pilot Funding med förväntad start i juni-juli 2023. 
 • Se SPPs Procedures Manual för detaljer kring ansökningsprocessen och för rekommendationer om hur mycket er organisation kan ansöka om.

SPPs oktoberfönster

 • Organisationer som vill söka till oktoberfönstret registrerar detta på ForumCivs Organisationsportal under för-registreringsfönstret mellan 1/5 2023 och 1/6 2023.
 • Den faktiska ansökan skickas sedan in mellan 1/10 2023 och 7/10 2023.
 • Oktoberfönstret är öppet för ansökningar till Partnership Pilot och Medium Partnership Funding med förväntad start i januari 2024. 
 • Se SPPs Procedures Manual för detaljer kring ansökningsprocessen och för rekommendationer om hur mycket er organisation kan ansöka om.

Kontakta er handläggare eller sokabidrag@forumciv.org för frågor.