Instruktioner, mallar och dokument för Svenska partnerskapsprogrammet

Här finns instruktioner, mallar och de dokument som ni behöver för att söka, genomföra och rapportera ert projekt.

Dokumenten kan komma att uppdateras vilket innebär att tidigare versioner blir ogiltiga. Besök alltid hemsidan för att säkerställa att ni använder de senaste versionerna. Tidigare versioner av dokumenten (detta inkluderar även dokument som tagits bort från denna sida) kommer ej att godtas av ForumCiv.

Programguide och Procedures Manual

Programguiden och Procedures Manualen är huvuddokumenten inom det Svenska partnerskapsprogrammet. Dessa dokument är av yttersta vikt för att förstå Programmet och vilka principer, processer och rutiner som guider samarbetet mellan Partnerorganisationer och ForumCiv.

Dokumentet innehåller information och stöd som är viktiga under hela projektprocessen, även redan innan ni påbörjar er ansökan.

All hantering av utvecklingsprojekt och förstudier sker på engelska. I undantagsfall kan andra språk användas, kontakta i så fall [email protected] i god tid för ett godkännande.

Ansökningsmallar

Pilot Partnership Funding

Medium Partnership Funding

Hjälpmedel och verktyg

Programguide och Manual

Vänligen läs dokumenten nedan innan ni påbörjar er ansökan. Dokumenten ger dig vägledning och hjälper dig att strukturera er ansökan.

Om er  förstudie- eller projektansökan blir beviljad ska ni skriva avtal med ForumCiv för att sedan rekvirera era medel, d.v.s. begära utbetalning av ert bidrag. Om ni vill göra ändringar i ett pågående projekt så tänkt på att ni måste informera ForumCiv i god tid innan förändringar genomförs.  

Dokument för avtal mellan svenska organisationer och ForumCiv

Följande dokument utgör tillsammans med projektspecifika dokument avtalet mellan svenska organisationer och ForumCiv:

Dokument för avtal mellan svenska och lokala partnerorganisationer

Svenska  och lokala partnerorganisationer måste ingå avtal innan medel kan vidareförmedlas från den svenska till den lokala organisationen. En kopia av det signerade avtalet mellan era organisationer måste skickas till ForumCiv inom en månad från det att det undertecknats. 

ForumCiv tillhandahåller dokument för avtal mellan svenska och lokala partnerorgansiationer på engelska, spanska och franska. Dessa finns på den engelska hemsidan.

Rekvisitionsdokument 

Beviljade medel ska rekvireras före slutet av varje kalenderår enligt godkänd budget.

Följande mallar måste fyllas i för att ForumCiv ska kunna utbetala bidrag till din organisation. ForumCiv ska alltid informeras om förändringar i informationen som anges i mallarna nedan. 

Ändringar i pågående projekt eller förstudie

För andra ändringar vänligen kontakta er handläggare för vidare diskussion. 

Hjälpmedel och verktyg

ForumCivs digitalt anpassade verktyg för att bedöma organisationers finansiella och administrativa kapacitet.

Programguide och Manual

Efter att ni har slutfört er förstudie eller ert projekt ska ni slutrapportera till ForumCiv. Om projektet pågår längre än 18 månader behöver er organisation även skicka in årsrapporter till dess att projektet avslutas. Datum för inlämning av års- och slutrapport återfinns på organisationsportalen. Rapporteringen är en viktig del av ert projekt. Ofullständig och/eller försenad rapportering kan leda till att ForumCiv kräver återbetalning av bidraget eller delar av bidraget.

Vänligen observera att alla rapporteringsdokument ska signeras av firmatecknare, scannas och skickas in via Organisationsportalen.  

Rapporteringsmallar

Förstudie

Slutrapport 

 

Rapporteringsmallar för initiativ som implementeras från och med 2023 kommer att publiceras inom kort.

Programguide och Manual

Ansökningsfönster

SPPs aprilfönster

  • Fönstret är öppet på ForumCivs Organisationsportal mellan 25/3 2023 och 1/4 2023.
  • 2023 så godtar ForumCiv ansökningar till både Partnership Pilot och Medium Partnership Funding under aprilfönstret med förväntad start i juni-juli 2023.  
  • Se SPPs Procedures Manual för detaljer kring ansökningsprocessen och för rekommendationer om hur mycket er organisation kan ansöka om.

SPPs oktoberfönster

  • Organisationer som har avsikt att söka till oktoberfönstret måste registrera detta på ForumCivs Organisationsportal mellan 1/5 2023 och 1/6 2023.
  • Den faktiska ansökan skickas sedan in mellan 24/9 2023 och 1/10 2023.
  • Oktoberfönstret är öppet för ansökningar till Partnership Pilot och Medium Partnership Funding med förväntad start i januari 2024. 
  • Se SPPs Procedures Manual för detaljer kring ansökningsprocessen och för rekommendationer om hur mycket er organisation kan ansöka om.

Innan ni skickar in en ansökan så måste ForumCiv ha bedömt och godkänt att er organisation har behörighet att söka medel från Svenska Partnerskapsprogrammet. Om er ansökan godkänns så måste er organisation ha blivit antagna som medlem i ForumCiv innan avtal kan skrivas.

Kontakta er handläggare eller [email protected] för frågor.