Blanketter och mallar

Här finns avtalsbilagor, instruktioner samt andra dokument som ni behöver för att söka, genomföra och rapportera ert projekt.

Dokumenten kan komma att uppdateras vilket innebär att tidigare versioner blir ogiltiga. Besök alltid hemsidan för att säkerställa att ni använder de senaste versionerna. Tidigare versioner av dokumenten (detta inkluderar även dokument som tagits bort från denna sida) kommer ej att godtas av ForumCiv. 

Utvecklingsprojekt - Svenska partnerskapsprogrammet

All hantering av utvecklingsprojekt och förstudier sker på engelska, eller spanska för projekt i Latinamerika och Karibien. I undantagsfall kan svenska användas, kontakta i så fall [email protected] i god tid för ett godkännande.

Ansökningsmallar

Referensdokument

Vänligen läs dokumenten nedan innan ni påbörjar er ansökan. Dokumenten ger dig vägledning och hjälper dig att strukturera er ansökan.

Om er  förstudie- eller projektansökan blir beviljad ska ni skriva avtal med ForumCiv för att sedan rekvirera era medel, d.v.s. begära utbetalning av ert bidrag. Om ni vill göra ändringar i ett pågående projekt så tänkt på att ni måste informera ForumCiv i god tid innan förändringar genomförs.  

Notera att avtal måste ingås mellan er svenska organisation och er lokala partnerorganisation innan ni kan vidareförmedla medel. Se mallen nedan för referens. En kopia av det signerade avtalet måste skickas till ForumCiv senast 6 månader efter besked om att er ansökan beviljats. Avtalet kan inte bortse från villkoren i mallen men mer kan adderas om så önskas. 

 Avtalsbilagor 

Rekvisitionsdokument 

Beviljade medel ska rekvireras före slutet av varje kalenderår enligt godkänd budget.

Följande mallar måste fyllas i för att ForumCiv ska kunna utbetala bidrag till din organisation. ForumCiv ska alltid informeras om förändringar i informationen som anges i mallarna nedan. 

Ändringar i pågående projekt eller förstudie

För andra ändringar vänligen kontakta er handläggare för vidare diskussion. 

Hjälpmedel och verktyg

ForumCivs digitalt anpassade verktyg för att bedöma organisationers finansiella och administrativa kapacitet.

Referensdokument

Efter att ni har slutfört er förstudie eller ert projekt ska ni slutrapportera till ForumCiv. Om projektet pågår längre än 18 månader behöver er organisation även skicka in årsrapporter till dess att projektet avslutas. Datum för inlämning av års- och slutrapport återfinns på organisationsportalen. Rapporteringen är en viktig del av ert projekt. Ofullständig och/eller försenad rapportering kan leda till att ForumCiv kräver återbetalning av bidraget eller delar av bidraget.

Om annat ansökningsspråk än engelska tidigare har godkänts av ForumCiv kan ni kontakta er handläggare för rapporteringsmallar på annat språk. 

Vänligen observera att alla rapporteringsdokument ska signeras av firmatecknare och skickas in elektroniskt, endast via Organisationsportalen.  

Blanketter

Förstudie


Årsrapport 


Slutrapport 

 

För initiativ som implementeras från och med 2023 ska rapporteringsmallarna nedan användas. 

Pilot Partnership slutrapport

 

Medium Partnership Funding Årsrapport

 

Medium Partnership Funding Slutrapport 

Referensdokument

Informationsprojekt

Här hittar ni ansökningsfrågor och andra stöddokument. I handboken för informationsprojekt (se nedan) kan ni läsa om vad för typ av informationsprojekt som ni kan söka medel för, vilka krav som ställs, hur ni ansöker, vilka frågeformulär ni ska använda med mera.

Ansökningsfrågor

EU-finansierade projekt

För organisationer som beviljats EU-finansiering för informationsprojekt och som söker bidrag för egeninsatsen.

 Referensdokument

Om ert projekt blir beviljat ska ni skriva avtal med ForumCiv för att sedan rekvirera era medel, d.v.s. begära utbetalning av ert bidrag. Nedan hittar ni uppdaterade avtalsbilagor samt rekvisitionsdokument. I handboken för informationsprojekt (se nedan) kan ni läsa mer om vad ni bör tänka på när det gäller avtal, rekvisition samt andra frågor som kan uppstå under pågående projekt.

Avtalsbilagor

Rekvisitionsdokument

Efter att ni har slutfört ert projekt ska ni slutrapportera till ForumCiv. Om ni har ett flerårigt projekt ska ni dessutom delrapportera projektet varje år fram tills att det är dags att slutrapportera. Rapporteringen är en viktig del av ert projekt. Ofullständig och/eller försenad rapportering kan leda till att ForumCiv kräver återbetalning av bidraget eller delar av bidraget.

Läs mer om vad som ingår i en komplett rapport, deadlines och hur ni rapporterar i ForumCivs handbok för informationsprojekt.

Rapportfrågor

EU-finansierade projekt

Övriga dokument