COVID-19 och Svenska Partnerskapsprogrammets projektstöd

Nyhet - 2020-04-03
Som bekant har coronaviruset spridits till större delen av världen. Länder och regioner som ännu inte blivit drabbade av viruset kommer troligen att bli det inom en snar framtid. I skrivandets stund får vi allt fler mail från organisationer som informerar oss om att planerade aktiviteter kommer att behövas skjutas upp eller ställas in. Tyvärr tror vi att mer eller mindre alla projekt så småningom kommer att påverkas.
Daliter i Indien som demonstrerar för sina rättigheter
Daliter i Indien som demonstrerar för sina rättigheter. Foto: Goran Basic / Ekta Parishad

Utöver de direkta humanitära konsekvenserna av COVID-19 kommer vi troligen att mötas av medicinska och andra kortsiktiga konsekvenser, t.ex. möjlighet till försörjning och ökning av våld i nära relationer. Det är även sannolikt att stora befolkningsgrupper kommer att uppleva svåra långsiktiga utmaningar.

Internationellt stöd till aktörer i civilsamhället kommer att minska när länder riktar sina blickar mot inhemska problem, och även den globala trend som vi har sett i flera år med mindre och mindre utrymme för människor att agera kommer att påskyndas. Detta har redan har börjat äga rum. Nödsituationer har alltid setts som möjligheter för repressiva stater att ytterligare skärpa sin kontroll av sina medborgare.

Det finns också en risk att idag icke-repressiva stater kommer att röra sig i en anti-demokratisk riktning och göra det allt svårare för människor att uttrycka åsikter och att agera. Ett fortgående stöd för aktörer i civilsamhället är därför avgörande. Många organisationers verksamhet kommer inte att kunna fortgå som planerat, eller alls. Men när den direkta krisen är över är det av stor vikt att de kan arbeta tillsammans med regeringar och lokala myndigheter i syfte att säkerställa tillgången till sjukvård, mat, utbildning, säkerhet, och individers rätt att göra sin röst hörd. Det finns en omedelbar kris som måste mildras, men det finns också en potentiell långsiktig kris som måste hanteras.

ForumCivs svar

ForumCivs generella inställning är att ingen organisation ska behöva lida till följd av COVID-19 konsekvenser. Med det sagt kommer ForumCiv att:

  1. Godkänna förlängningar av projektets implementeringsperioder. Vänligen kontakta din handläggare för information angående ändring av datum.
  2. Ändra deadlines för rapportering. Vänligen kontakta din handläggare för information angående ändring av datum.
  3. Bistå organisationer (svenska och lokala organisationer) med hjälp om de har fasta kostnader men måste skjuta upp/avboka aktiviteter. Organisationer ska t.ex. inte behöva varsla personal till följd av coronaviruset. Nedan följer mer information.

Vissa åtgärder har redan vidtagits, och vi kommer att fortsätta ha kontakt med organisationer för att avgöra vilka vidare åtgärder som behövs.

Justeringar i projekt/program

Forum Syd kommer att vara flexibla vad gäller justeringar av implementeringsperioden och rapporteringsdatum. Vänligen prata med din handläggare angående detta. Vad gäller specifika justeringar, ha detta i åtanke:

  • Varje organisation (den svenska och deras partnerorganisation) är tillåtna att behålla sitt projektstöd för fasta kostnader (t.ex. personal och administration), trots att färre eller inga aktiviteter kan genomföras. Så länge som kostnaderna står i avtalet eller redan är godkända budgetändringar behövs inget ytterligare beslut från Forum Syd.
  • Varje organisation måste bestämma hur anställda ska arbeta (t.ex. arbeta färre timmar under några månader och sedan mer under andra månader). Arbetsrätt och regleringar måste följas och vi förväntar oss att beslut gällande personal finansierade med projektstöd från Forum Syd ligger i linje med organisationens personalpolicy.
  • Om delar av projektstödet används för fasta kostnader utan motsvarande aktiviteter kan detta resultera i att bidraget till aktiviteter inte kan användas när och om situationen tillåter. Denna risk åsidosätts just nu för att fokusera på den direkta situationen och se hur detta utvecklar sig, men detta är något vi får återkomma till.  
  • Planerade aktiviteter kan ändras i syfta att bättre hantera den nuvarande situationen så länge som ändringar faller inom ramen för Forum Syds bestämmelser. Vänligen kontakta din handläggare om du har frågor. Processen för godkännande är snabb och du kan förvänta dig svar inom kort.
  • Det är ej möjligt att ändra delar av projektet för att ge humanitärt stöd. Anledningen är på grund av att Sida inte tillåter det, och även om de gör det, kommer Forum Syd att ha ett restriktivt angreppsätt till detta. Den främsta anledningen är att de flesta organisationerna, inklusive Forum Syd, inte har erfarenhet av humanitärt stöd, och även om avsikten är god kan det ibland orsaka mer skada än hjälp. Om Sida kommer att godkänna finansiering av humanitärt stöd kommer vi att höra av oss med mer information och instruktioner.   

Användning av projektstöd och nästa utbetalning

Vi räknar med att mycket av projektstödet inte kommer att användas i år. Vänligen följ utvecklingen av situationen på din egen organisation och din(a) partnerorganisation(er). Vänligen observera att du endast ska föra över medel till en partnerorganisation om det behövs. Om du ska efterfråga projektstöd för andra halvan av detta år ska du tänka igenom om det är nödvändigt. Om du inte efterfrågar projektstöd för denna tidsperiod kommer Forum Syd och din handläggare tillsammans med dig avgöra hur situationen ser ut för 2021 och se om och hur mycket medel som ska överföras, och om och vilka förändringar i projektet som behövs. Till att börja med skulle vi uppskatta en kort rapport om situationen för dig och din partnerorganisation när du skickar in nästa rekvisition.

Aprils ansökningsfönster (1-7 april)

När coronaviruset började sprida sig utanför Europa hade många organisationer redan slutfört eller nästan slutfört sina ansökningar för ovan nämnda ansökningsperiod. Ansökningsfönstret kommer att fortsätta vara öppet för ansökningar men till följd av den rådande situationen kommer vi inte ha möjlighet att bedöma större delen (troligtvis samtliga) av förstudier och projekt har utformats innan COVID-19 utbrott. Frågan är om det är rimligt att de ska kunna implementeras såsom planerat. Vi kan komma att neka ansökningar, inte till följd av dess kvalité men på grund av att de inte kommer att vara tillräckligt givet den rådande situationen. Vår förhoppning var att lämna besked gällande ansökningar i mitten av juni, men vi kanske kommer att behöva mer tid, dels för att se hur pandemin utvecklas dels på grund av ytterligare merarbete på Forum Syd. När ansökningsfönstret stängs och vi har sett över ansökningarna, kommer Forum Syd kommunicera sin strategi gällande bedömningen av ansökningarna.

Septembers ansökningsfönster (1-7 september)

Septembers ansökningsfönster planeras öppnas som planerat. Under de följande månaderna kommer vi att veta mer om hur pandemin påverkar de lokala organisationernas möjlighet att verka, och hur de kan anpassa sig. Vi kommer också att överväga möjligheten att finansiera projekt som är utformade på ett annat sätt t.ex. istället för att fokusera på aktiviteter med externa målgrupper kan fokus ligga på att hålla partnerorganisationen (och potentiella partners) vid liv. Det finns behov av att följa utvecklingen av den rådande situationen, men också ett behov av att se över instruktioner för att organisationer ska kunna justera sin planering. Vi kommer att återkomma med mer information angående detta.

Egeninsats

Vissa organisationer upplever just nu svårigheter att samla in pengar till deras egeninsats. Forum Syd har sedan en tid tillbaka lyft frågan med Sida, och efterfrågat undanröjande av villkoren för egeninsats detta år (likaså har andra av Sidas strategiska partnerorganisationer). Sida har tagit kontakt med utrikesdepartementet (villkoren för egeninsats är ett beslut som tas av regeringen). Vi väntar ett svar inom kort tid. Tillsvidare gäller standardvillkoren, med andra ord måste du fortfarande ha kapacitet att finansiera minst 5% av projektets, förstudiens eller programmets totala budget med egna medel. Om du inte kan uppfylla ovan nämnda krav innebär det tyvärr att pengarna måste återbetalas till Forum Syd enligt det upprättade avtalet, om inte utrikesdepartementet beslutar att slopa egeninsatskravet för 2020.

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2020-12-17

Tillsammans för en starkare demokrati

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021. Det vill vi uppmärksamma genom att skriva under en demokratideklaration framtagen av Kommittén Demokratin 100 år. Naturligtvis vill vi ha med er...