Bli en del av ForumCivs styrelse!

Nyhet - 2023-02-02
Vi söker dig som i vår styrelse tillsammans vill verka för en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra!

ForumCiv är Sveriges största plattform för civilsamhället med runt 200 medlemsorganisationer med olika tematiskt fokus, stora och små. Vi vill att den bredden ska synas i vår organisation, särskilt i styrelsen. 

ForumCivs styrelse består av elva personer som väljs av årsmötet: ordförande samt tio ledamöter. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om två år och nomineras av ForumCivs medlemsorganisationer. Mellan ForumCivs årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ samt ansvarar för föreningens verksamhet.

Styrelsen representerar inte sin organisation eller nominerande organisation utan hela ForumCiv. Den verkställer och bereder årsmötets beslut och fattar beslut om ForumCivs verksamhet. Den förvaltar föreningens tillgångar, avger verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt anställer generalsekreterare. 

Är du eller någon du tänker på en bra representant och stödjer ForumCivs vision? Varmt välkommen att nominera till vår styrelse. Så kan vi skapa förändring tillsammans!

Hur nominerar man?

För att en nominering ska kunna behandlas av valberedningen ska nominering ske via följande länk: https://nominera.se/ForumCiv/elections/view

Senast 22 mars 2023. Nomineringar kan i övrigt också framställas ända fram till det att valet behandlas på årsmötet. 

Vem kan nominera?

Alla medlemsorganisationer i ForumCiv kan nominera till förtroendeuppdragen.

Val av styrelse för verksamhetsåret 2023–2024

När ForumCivs årsmöte sammanträder den 13 maj 2023 kommer ledamöter till följande poster inom föreningen att presenteras: 

  • Ordförande (på ett eller två år, årsmötet beslutar mandat längden utifrån gällande förutsättningar och förslag)
  • Ordinarie ledamöter till styrelsen (sex ledamöter väljs på två år) 
  • Förtroendevald revisor (väljs på ett år)
  • Suppleant till revisor (väljs på ett år)

Med vänliga hälsningar,
Tobias Linghag, ordförande i valberedningen på uppdrag av valberedningen

Mer aktuellt