10 gånger civilsamhället förändrade världen under 2023

Resultat - 2024-03-19
Pressfrihet stärktes, strukturell diskriminering bekämpades, skadliga praxis utrotades, en stödlinje upprätthölls trots statlig repression och naturresurser bevarades. Här är några av resultaten från civilsamhällets arbete under 2023.
Bilväg med bilar i Colombo Sri Lanka
Personer med en hörselnedsättning får rätt att köra i Sri Lanka. Foto: Jon Chica/Shutterstock.com

Personer med en hörselnedsättning får rätt att köra i Sri Lanka

Asien

Strukturell diskriminering av personer med funktionsnedsättning kvarstår över hela världen och förstärks av felaktiga antaganden om deras förmåga. Tillsammans med sina medlemmar och partners är MyRight engagerade i att utmana dessa fördomar och skapa ett mer inkluderande samhälle. En betydande seger är att deras insatser har resulterat i att ett stort hinder i Sri Lanka har övervunnits: att personer med hörselnedsättning tidigare nekats körkort.

Under två decennier har Central Federation of the Deaf i Sri Lanka, en partnerorganisation till MyRight, outtröttligt arbetat för att ändra denna diskriminerande policy. De har övertygande argumenterat för att hörselnedsättning inte innebär sämre körförmåga. Slutligen belönades deras ihärdighet, vilket ledde till att ministeriet för transport och motorvägar genomförde ett tre månader långt pilotprogram i en provins.

Under pilotprojektet utfärdades 40 körkort till personer med hörselnedsättning, samtidigt som utbildningsprogram för polis och relevanta myndigheter genomfördes. Den utvalda gruppen hade en utmärkt körförmåga, inga trafikbrott registrerade under hela perioden. Pilotprojektets framgång har lett till att ministeriet har beslutat att lansera programmet i hela landet, vilket utgör en viktig milstolpe för att främja rörelsefriheten för personer med hörselnedsättning.

Stärkande av pressfriheten i Latinamerika

Latinamerika

Mot bakgrund av den växande oron över demokratin och det krympande utrymmet för det civila samhället i olika latinamerikanska länder tar det innovativa initiativet, Networks Against Silence, steg mot att skydda pressfriheten och stärka de demokratiska principerna i hela regionen.

Detta samarbete, som leds av Latin American Centre for Journalistic Research (CLIP), involverar journalister från hela kontinenten, inklusive några som har tvingats i exil på grund av hot och juridiska utmaningar. Genom en rad projekt har CLIP främjat ett transnationellt partnerskap som sammanför över 20 medier och organisationer i flera länder, inklusive Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Paraguay, Peru, Spanien, USA, Uruguay och Venezuela. 

En av CLIP:s utredningar, Digital Mercenaries, har belyst de lömska affärerna mellan politiker och affärsmän i Amerika, vilket har lett till politiska utredningar i Costa Rica och väckt allvarliga frågor i Brasilien om den tidigare presidenten Bolsonaros affärer. På samma sätt har Narcofiles-  och Grey Carbon-projekten avslöjat det intrikata nät av organiserad brottslighet och miljöförakt som plågar regionen, vilket har väckt kritiska samtal om styrning, ansvarsskyldighet och skydd av ursprungsbefolkningars landområden.

I samarbete med Foundation for Freedom of Press (FLIP) förstärker CLIP:s insatser rösterna från civilsamhällesorganisationer som arbetar för pressfrihet i länder med stränga restriktioner, inklusive Guatemala, Honduras och Nicaragua. Tillsammans skapar dessa organisationer ett robust nätverk som kämpar för yttrandefriheten och ser till att journalistiken fortsätter att vara en viktig byggsten för demokratin i Latinamerika.

Man sitter vid en dator med en bokhylla i bakgrunden.
Pablo Medina är en av de grävande journalisterna på CLIP. Foto: CLIP

Somaliland tar ansvar för psykisk hälsa

Afrika

Somali-Swedish Research Association (SSRA) och Amoud College of Health Science (Amoud) har förändrat vården av psykisk ohälsa i Somaliland. Tillsammans har de tillhandahållit viktiga tjänster till nästan 700 patienter och upplyst om den svåra situationen för en marginaliserad grupp som kämpar mot både psykisk ohälsa och diskriminering.

Genom omfattande informationskampanjer och uppsökande insatser, ledda av utbildad personal, har SSRA och Amoud banat väg för en hållbar modell som prioriterar lokalsamhällenas behov och främjar förtroendet för vård av psykisk ohälsa. Deras tillvägagångssätt har inte bara belyst den akuta efterfrågan på sådana tjänster utan har också rönt betydande framgångar, vilket har fått staten att ta på sig ansvaret.

Jag är hoppfull om att denna modell inte bara kommer att ge välbefinnande till patienter utan också hjälpa oss att övervinna samhällsutmaningar orsakade av obehandlade trauman och öka förståelsen för psykisk hälsa.

Statens beslut att anställa den lokala vårdpersonalen direkt och avsätta medel för att skala upp tjänster över hela landet markerar en monumental förändring i tillhandahållandet av vård av psykisk ohälsa.

"SSRA:s och Amouds arbete har introducerat ett nytt hållbart sätt att behandla psykisk ohälsa, i nära anslutning till lokalsamhällen som bygger de nödvändiga relationerna och förtroendet för att behandla psykiska sjukdomar. Som statlig representant är jag hoppfull om att denna modell inte bara kommer att ge välbefinnande till patienter utan också hjälpa oss att övervinna samhällsutmaningar orsakade av obehandlade trauman och öka förståelsen för psykisk hälsa," säger Dr. Yakoub Aden Abdi, chef för psykisk hälsa vid hälsoministeriet i Somaliland.

Civilsamhällets motståndskraft mot auktoritära repressalier i Belarus

Europa

Efter revolutionen 2020 intensifierade den auktoritära regimen under Lukasjenko sina åtgärder mot civilsamhället. Hundratals organisationer, från idrottsklubbar till djurhem, som inte står under direkt statlig kontroll, avregistrerades, förklarades olagliga eller stämplades som "extremistiska". Att engagera sig i dessa grupper på sociala medier blev ett brott och landet bevittnade en alarmerande ökning av politiska fångar, med över 1400 fängslade i slutet av 2023.

Trots dessa utmaningar finns civilsamhället fortfarande i landet. Genom att verka från exil eller djupt under jorden, fortsätter den att stödja dem vars rättigheter har kränkts, även i det mest restriktiva landet i Europa.

Under 2023 upprätthöll ForumCivs partner en stödlinje för kvinnor som utsatts för våld i hemmet, en viktig samhällstjänst som hade funnits i flera år före revolutionen 2020. Trots kriminalisering och exil lyckades organisationen återskapa en del av sina tjänster och ge juridiskt och psykologiskt stöd till över 100 respektive 150 kvinnor som bor i Belarus, många från landsbygdsområden med begränsad tillgång till stöd.

Mitt i den auktoritära vändningen bevittnar Belarus också en uppgång för konservatism, där Lukasjenko riktar in sig på "otraditionella värderingar" och "barnfri ideologi". I denna utmanande miljö fungerar det civila samhället som en livlina för offren och erbjuder viktigt stöd när de ställs inför förtryck och motgångar.

En stor grupp människor står tillsammans på ett fält och håller små träplantor.
Medlemmar i Kampong Phluks fiskekommitté, lokala myndigheter och studenter i en gemensam kampanj om att genom trädplantering undvika översvämningar i Kambodja. Foto: ForumCiv

Tonle Saps ekosystem bevaras för framtida generationer i Kambodja

Asien

Organisationer har, tillsammans med det lokala samhället, gjort betydande framsteg när det gäller att skydda den biologiska mångfalden i Tonle Sap-sjön, främja hållbara försörjningsmöjligheter och bevara sjöns kulturarv för framtida generationer.

ForumCivs partners har spelat en avgörande roll i att öka medvetenheten om miljövård, anpassning till klimatförändringar och vikten av sjöns ekosystem. Genom att stärka invånarnas engagemang genom lokala projekt om förvaltningen av naturresurser deltar de aktivt i beslutsprocesser och tar ansvar för Tonle Saps resurser. Tillsammans arbetar de för att skydda och förbättra naturresurserna inom naturskyddsområdena.

Projektet lyckades samla in totalt USD 9 617,00 från privatpersoner och donationer för att stödja 16 utvalda organisationer. Dessa medel möjliggjorde genomförandet av initiativ som ytterligare bidrar till bevarandet av Tonle Sap.

Projektet är ett utmärkt exempel på potentialen när människor organiserar sig för förändring. Det skapar en långvarig effekt på Tonle Saps ekologiska hälsa, främjar hållbara försörjningsmöjligheter och bevarar sjöns kulturella betydelse till förmån för kommande generationer.

Kvinnlig könsstympning har upphört i delar av Kenya

Afrika

Sju områden i nordvästra Kenya, nära gränsen till Uganda, har framgångsrikt avstått från kvinnlig könsstympning tack vare de obevekliga insatserna från Community Nursing Services (CNS) med stöd från Rotary Doctors Sweden.

Under flera år har CNS varit ledande i kampen mot kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tonårsgraviditeter, i nära samarbete med flickor, kvinnor, deras familjer och inflytelserika män i samhället. En oberoende utvärdering bekräftar att deras ansträngningar har varit framgångsrika: kvinnlig könsstympning praktiseras inte längre i dessa områden, kvinnor rapporterar en ökad förståelse för sina rättigheter och förekomsten av barnäktenskap har minskat avsevärt.

Avgörande för initiativets framgång har varit deltagandet av lokala hövdingar. Att engagera dem som förespråkare mot kvinnlig könsstympning har varit avgörande, eftersom deras inflytande och stöd har stor betydelse i samhället.

"Att inkludera lokala hövdingar i processen har varit avgörande för att detta arbete ska lyckas. Om du till exempel lyckas övertyga en hövding att vara ansiktet utåt för kampanjen och artikulera det olagliga i kvinnlig könsstympning, är det troligt att den personen håller fast vid den ståndpunkt han själv presenterade," säger Daniel O. Muruka, verkställande direktör på CNS.

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
People & Power skapade en plattform för dialog och samarbete som visade civilsamhällets styrka och motståndskraft.

People & Power – en festival för och av civilsamhället

Europa

Mot bakgrund av det globala bakslaget för demokratin har det civila samhällets betydelse aldrig varit tydligare. People & Power-festivalen, organiserad av ForumCiv, betonade civilsamhällets avgörande roll för att försvara demokratiska värden och främja aktivt folkligt deltagande.

När demokratin står under hot runt om i världen utgör civilsamhället en motståndskraft mot auktoritärt styre och förtryck. Genom aktivism, opinionsbildning och samhällsengagemang ger civilsamhällesorganisationer människor möjlighet att hävda sina rättigheter, ställa regeringar till svars och verka för social rättvisa.

People & Power skapade en plattform för dialog och samarbete som visade det civila samhällets styrka och motståndskraft mot dessa utmaningar. Genom att förena aktivister, organisationer och vanliga medborgare framhävde festivalen kraften i gemensamt handlande för att främja demokratiska ideal.

I en tid av ökande auktoritärt styre och begränsningar för civilsamhället ingav People & Power-festivalen en strimma av hopp och inspirerade människor att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter. I takt med att utmaningarna för demokratin fortsätter att växa är civilsamhället oumbärligt för att försvara principerna om frihet, jämlikhet och rättvisa för alla. Utan oss tystnar demokratin.

Långvariga marktvister i Liberia når till slut en lösning

Afrika

I Liberia, där marktvister utgör ett betydande hot mot freden, har ett genombrott uppnåtts när det gäller att främja sammanhållning i samhället och sociala initiativ. Markkonflikter, som identifierades som en stor risk i en studie från 2015 av Liberias kommission för samhällsstyrning, har varit en ihållande utmaning som stör den sociala harmonin och skapar otrygghet.

Kundy-samhället i Bomi County stod inför en långvarig marktvist som pågått i flera år, vilket orsakade utbredd oenighet och osäkerhet. Tack vare ett bidrag från ForumCiv kunde Women Care Initiative (WOCI), en organisation för kvinnors rättigheter, ingripa och framgångsrikt lösa konflikten. WOCI genomförde program för att öka medvetenheten om Liberias lag om markrättigheter från 2018 och initierade medling mellan parterna i konflikten. Efter över ett år av hängivna ansträngningar löstes tvisten i godo, och parterna undertecknade en resolution där de åtog sig att lösa sina meningsskiljaktigheter på fredlig väg.

Genom att skala upp sådana initiativ och utöka deras räckvidd kan de tända en ljusare framtid för otaliga individer.

En anmärkningsvärd utveckling var att samhället etablerade en lokal mekanism för socialt företagande (sparande och lån) för att stärka solidaritetsnätverken och främja social sammanhållning. Mötena för sociala företag fungerar som forum för att diskutera frågor av intresse för samhället. Efter den första sparcykeln samlade föreningen in över 25 000 kronor som delades ut bland medlemmarna.

Cyrus Cooper, projektansvarig för Women Care Initiative, uttryckte optimism och sa: "Genom att skala upp sådana initiativ och utöka deras räckvidd kan de tända en ljusare framtid för otaliga individer." Denna framgångsberättelse markerar inte bara lösningen på en långvarig marktvist utan fungerar också som ett bevis på den transformativa kraften hos samhällsledda sociala initiativ för att främja enighet och motståndskraft.

En stor grupp människor håller i en banner om projektet.
Juntanza Nacional Campesina säkrar markrättigheter och främjar jordbruksutveckling i Colombia. Foto: ForumCiv

Landsbygdsreformer ger nytt liv i Colombias fredsavtal

Latinamerika

Efter det historiska fredsavtalet år 2016 bevittnar landsbygdssamhällen en omvälvande era av tillväxt och välstånd. Med den nya regeringens engagemang under 2022 får reformen ny fart. Den är en central del av fredsavtalet och syftar till att adressera långvariga problem på Colombias landsbygd.

En nyckelfaktor i denna utveckling är Juntanza Nacional Campesina, en koalition av landsbygds- och gräsrotsorganisationer som har sitt ursprung i det av ForumCiv-ledda projektet Aremos Paz. Den nationella plattformen har genom dialoger med statliga aktörer kunnat dela upp Alsacia-gården, som sträcker sig över 354 hektar, till 20 fördrivna familjer. Detta symboliserar ett viktigt steg mot att säkra markrättigheter och främja jordbruksutveckling.

Dessutom har initiativet introducerat biofabriker för tillverkning av ekologiska gödningsmedel som förbättrar lokalsamhällenas jordbrukskapacitet. Detta gynnar inte bara böndernas försörjning utan stärker också målen för landsbygdsreformen, vilket markerar ett avgörande ögonblick i Colombias resa mot varaktig fred och landsbygdsutveckling.

Påverkansarbete gav tillgång till rent vatten för 1600 människor på landsbygden i Kenya

Afrika

Kilifi Citizens Forum har utbildat lokala ledare att effektivt engagera ansvariga i genomförandet av olika samhällsprojekt med hjälp av ForumCivs Right(s) Way Forward-metod. 

Effekten är tydlig då deltagarna framgångsrikt lobbade för viktiga utvecklingar, såsom rörledningssystem för rent vatten, borrhål och renovering av ett lokalt apotek. Tack vare deras insatser har över 1600 invånare i Kilifi County nu tillgång till rent vatten i sina byar. Denna framgång är ett bevis på den positiva förändring som kan uppnås genom samhällsdrivna initiativ och Right(s) Way Forward-metoden.

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.