Visa handlingskraft så att företag respekterar mänskliga rättigheter

Visa handlingskraft

Barnarbete, farliga arbetsplatser, kränkningar av fackliga rättigheter, tvångsförflyttningar och hot mot urfolk - detta är några av de övergrepp mot mänskliga rättigheter kopplat till företagande som vi ser runt om i världen. Många svenska företag har egen verksamhet eller leverantörer i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande och där det arbetsrättsliga skyddet är svagt. Trots detta har vi inte någon lag som kräver att företag måste respektera mänskliga rättigheter.

Coronapandemin har förvärrat situationen för arbetstagare världen över genom nedstängningar av samhällen, omfattande uppsägningar och miljontals människor som kastats ut i arbetslöshet och ökande fattigdom. Fabriker har tvingats att stänga på grund av minskade beställningar, brist på råvaror och för att stoppa smittspridningen. Särskilt drabbade är redan utsatta grupper, som kvinnor, migrantarbetare och de som arbetar i den informella sektorn. 

Du kan göra skillnad!

Visa handlingskraft

Visste du att vi inte har någon lag som kräver att företag måste respektera mänskliga rättigheter? Det måste vi ändra på. Gör din röst hörd med andra medborgare, konsumenter och företag och skriv på för en lagstiftning som ser till att företag respekterar mänskliga rättigheter!

Varför behövs en lag? Vi vet att internationell handel och produktion kan bidra till jobb och ekonomiska möjligheter som förbättrar människors levnadsvillkor. Men vi vet också att många människor i produktionskedjan arbetar under mycket svåra förhållanden och med löner som inte går att leva på. Barnarbete, tvångsförflyttningar och vattenföroreningar är andra allvarliga problem. Värst är det i länder med utbredd fattigdom och svaga rättssystem. Covid-19-pandemin har ytterligare förvärrat denna problematik. Flera företag är redan medvetna om och arbetar kontinuerligt med dessa utmaningar, men för det mesta handlar det om egna, frivilliga initiativ bland utvalda aktörer. Med en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter får drabbade människor möjlighet till gottgörelse. Som medborgare och konsumenter kan vi dessutom känna oss trygga i att inte ha bidragit till kränkningar när vi handlar.

Jämlika spelregler: Många svenska och europeiska företag har idag egen verksamhet, leverantörer eller affärsrelationer i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande och där det arbetsrättsliga skyddet är svagt. Trots det har vi ingen lag som reglerar företagens verksamhet utanför våra gränser. De företag som ändå väljer att arbeta etiskt och hållbart gör alltså det på frivillig basis och tvingas konkurrera på ojämlika villkor med företag som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Detta är orimligt. De företag som tar ansvar och investerar i hållbarhet borde få stöd i tydliga regelverk och rättvis konkurrens. Vi vill ha en lag som säkerställer mänskliga rättigheter både i Sverige och i de länder svenska företag verkar. En lag som också visar vägen och kan inspirera andra länder att säkerställa sina egna lagar för mänskliga rättigheter.

Sverige halkar efter: Om Sverige vill vara ett föregångsland i sitt arbete med mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors och barns rättigheter, samt hållbart företagande så måste vi ställa tydliga lagkrav. Under våren har EU-kommissionen tagit de första stegen mot att introducera lagstiftning med krav att företag måste respektera mänskliga rättigheter och förhindra miljöskador i hela deras globala leverantörskedjor och i deras affärsrelationer. Vissa europeiska länder har redan antagit liknande lagstiftning och flera stater arbetar nu för att få ett gemensamt regelverk i EU. Sveriges regering har än så länge inte utrett en nationell lagstiftning, trots rekommendationer från Statskontoret och Agenda 2030-delegationen. Medborgare och konsumenter är redo. Företagen är redo. Nu måste Sveriges beslutsfattare visa handlingskraft! 

Om du håller med, skriv under på att:

  • Jag vill ha en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer. 
  • Jag vill att Sveriges regering aktivt verkar för ett effektivt regelverk på EU-nivå.
  • Jag vill att Sveriges regering tillsätter en utredning om hur en Human Rights Due Diligence (HRDD)-lagstiftning som bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter kan integreras i svensk lag.

 

Du lämnar dina uppgifter till CONCORD Sverige, som samordnar kampanjen. Dina uppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer i CONCORD Sveriges integritetspolicy.

Hjälmar i skåp text 47 organisationer 35 företag

Tillsammans med 47 andra civilsamhällesorganisationer och med stöd av 35 svenska företag lanserar nu ForumCiv kampanjen Visa handlingskraft med krav på en lagstiftning som säkerställer att våra företag respekterar mänskliga rättigheter. 

Regeringen, säkerställ att alla företag respekterar mänskliga rättigheter!

Sverige och EU bör ha en lagstiftning som ser till att företag respekterar mänskliga rättigheter i all sin verksamhet. Läs vår debattartikel i Aktuell Hållbarhet tillsammans med 35 organisationer, företag och fackförbund!

Varför behövs en lag?

Svenska företag är idag integrerade i den globala marknaden. Många företag verkar i branscher med hög risk för kränkningar av mänskliga rättigheter eller har leverantörer i länder med undermåliga arbetsvillkor och låga löner. Utvinning av naturresurser kan orsaka miljöförstöring och kränka urfolks rättigheter. Mineraler kan komma från gruvor i länder med långdragna och brutala konflikter. Människor som försvarar sina rättigheter hotas och fängslas i länder där regimerna blir allt mer auktoritära. 

En granskning av 1 000 europeiska företag visar att endast en femtedel rapporterar om hur de arbetar för att hantera påverkan på mänskliga rättigheter.

För företagen är det många risker att hålla koll på och särskilt utmanande är det att ha full insyn i hela leverantörskedjan. Idag finns det endast frivilliga riktlinjer, bland annat inom FN. Här slås det fast att företag har ett ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, både vad gäller den egna verksamheten liksom leverantörer, kunder och andra affärsförbindelser. Enligt FN:s principer ska företag ha en tydlig process för att identifiera och hantera människorättsrisker, s k Human rights due diligence (HRDD). 

Kvinna vid symaskin
Miljontals människor i låginkomstländer har förlorat sina jobb inom textilindustrin som en följd av Covid-19 pandemin. Många av dessa är kvinnor. Foto: Jenny Engdahl

Frivillighet räcker inte 

En granskning av 1 000 europeiska företag visar att endast en femtedel rapporterar om hur de arbetar för att hantera påverkan på mänskliga rättigheter. Det är uppenbart att frivilliga riktlinjer inte är tillräckligt. Det behövs ett tydligt regelverk så att företagen vet vad de har att förhålla sig till. Med en lagstiftning får människor möjlighet att ställa företag till svars för kränkningar av deras rättigheter.

Ojämlika spelregler

Att det inte finns lagstadgade regler skapar en ojämlik spelplan. De företag som prioriterar ett hållbart och etiskt arbete tvingas konkurrera på orättvisa villkor med företag som inte tar samma hänsyn till mänskliga rättigheter. För företag som vill ställa krav på sina leverantörer blir det dessutom lättare om de kan hänvisa till en lagstiftning. 

Arbetare i gruva
Svåra förhållanden i en gruva i Kongo-Kinshasa. Kränkningar av människors rättigheter är ett stort problem i många branscher. Foto: Roland Brockmann/MISEREOR

Sverige halkar efter

Flera andra europeiska länder har antagit lagstiftningar som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter, exempelvis Storbritannien, Frankrike och Holland. I Schweiz, Tyskland och Norge diskuteras lagförslag och i Finland har regeringen utrett möjligheterna att införa en lagstiftning. I Sverige har regeringen än så länge inte tagit några steg för att utreda en lagstiftning, trots uppmaningar från Statskontoret och Agenda 2030-delegationen. 

Sverige har hittills inte anslutit sig till de länder som arbetar aktivt för ett regelverk på EU-nivå.

EU agerar snabbt

Under våren har EU-kommissionen tagit ett initiativ till lagstiftning med krav på europeiska företag att de ska respektera mänskliga rättigheter och förhindra miljöskador i sina globala leverantörskedjor och affärsrelationer. Kommissionen arbetar nu med att ta fram ett lagförslag som ska presenteras i början på 2021. Sverige har hittills inte anslutit sig till de länder som arbetar aktivt för ett regelverk på EU-nivå.

Sverige ses ofta som ett föregångsland i arbetet för mänskliga rättigheter. Men nu halkar vi efter. Det är dags att den svenska regeringen agerar och visar handlingskraft.

Vi vill:

•    Ha en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i alla sina affärsrelationer.
•    Att Sveriges regering aktivt verkar för ett effektivt regelverk på EU-nivå. 
•    Att Sveriges regering tillsätter en utredning om hur en HRDD-lagstiftning som bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter kan integreras i svensk lag. 

Var med och se till att vi får en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter!

A man is digging for gold in a mine.
Business Toolkit

Ta inga risker!

ForumCivs utbildningsmaterial om företags ansvar vid utvinningen av naturresurser

Utvinning av naturresurser innebär stora risker för att människors rättigheter kränks och kan ha en skadlig inverkan på miljön. Detta utbildningsmaterialet syftar till att ge företag och organisationer i det civila samhället en förståelse för sådana risker och kopplingen till företags verksamhet. Hur påverkar utvinning av naturresurser människor och miljö? Vilket ansvar har företagen?

Foto: Jeppe Schilder

Svart ram med texten visa handlingskraft
Om kampanjen Visa Handlingskraft

Varför gör vi det här?

Med kampanjen vill vi visa Sveriges beslutsfattare att det finns ett behov av och en opinion för en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter. Därför bjuder vi in alla som vill – privatpersoner, organisationer, företag och andra aktörer att ställa sig bakom vårt upprop och kravet på en ny lag. Det betyder inte att vi som är initiativtagare samarbetar med eller går i god för de aktörer som väljer att ställa sig bakom. 

Kampanjen är ett samarbete mellan flera organisationer i civilsamhället och samordnas av CONCORD Sverige.