Hot och våld mot de som försvarar sina grundläggande rättigheter eskalerar på många håll i världen. Under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare i 27 olika länder. I många fall finns det direkta kopplingar till företags verksamhet, visar en ny rapport från Forum Syd.

Industrier som är särskilt farliga för människorättsförsvarare är gruvdrift, agribusiness, olja, gas och storskaliga dammbyggen. Lokal- och ursprungsbefolkningar som försvarar sina rättigheter till mark, miljö och naturresurser är särskilt utsatta.

Brasilien, Mexiko, Colombia, Honduras, Guatemala, Filippinerna och Sydafrika är några av de länder där det har varit flest attacker mot de som försvarar sina rättigheter kopplat till företags verksamhet. I vissa fall har företag varit delaktiga när stater har infört strängare lagstiftningar för att begränsa civilsamhället. I Colombia är konflikter mellan lokal- och ursprungsbefolkningar och gruvbolag vanliga. Den colombianska staten har ofta försvarat företagen eftersom gruvindustrin är en viktig sektor för den colombianska ekonomin. I Kambodja har företag fått stöd av regeringen i försök att tysta de bybor som protesterar mot exploatering av naturresurser, enligt lokala människorättsorganisationer.

Infographic Defending their rights, risking their lives

 

Men det finns också internationella exempel på företag som har stöttat människorättsförsvarare och har en beredskap ifall det sker hot och attacker inom den egna leverantörskedjan eller inom den bransch de verkar. Exempelvis publicerade några stora smyckestillverkare en uppmaning att anklagelserna mot en journalist, som granskat missförhållanden i diamantgruvor i Angola, skulle dras tillbaka. Uttalandet fick stor internationell spridning och bidrog förmodligen till att domen mot journalisten mildrades.

Stater har en skyldighet att skydda mot kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive de som begås av företag. Särskilt viktigt är det att statligt ägda bolag respekterar mänskliga rättigheter och agerar som föredömen, vilket inkluderar respekt för människorättsförsvarare. Statliga pensionsfonder och andra institutionella investerare måste också ställa krav på bolagen som de investerar i.

Forum Syds rapport Defending their rights, risking their lives undersöker kopplingarna mellan utvinningsindustri och hot mot människorättsförsvarare och det krympande demokratiska utrymmet för civilsamhället. Rapporten beskriver vilka metoder som används för att tysta de som försvarar sina rättigheter och belyser vilken roll och ansvar företag såväl som stater har. Fall från olika länder runt om i världen illustrerar utmaningarna som möter människorättsförsvarare och hur klimatet som de verkar i blivit allt fientligare. Rapporten lyfter också upp åtgärder som företag kan vidta för att stötta medborgerliga fri- och rättigheter.

Construction workers in Cambodia protesting.
Photo: LICADHO

Artiklar i media

citat medlem
Röster från rapporten

Carmenza Gómez Ortega, Legal representative of ANZORC, Colombia

"We want the international community to work hand in hand with us to fulfill the peace agreement in Colombia. The private sector must also be part of this process. We do not want more people murdered. We want to build peace in all the regions."