Utvecklingssamarbete

Vi kämpar för ett starkt och aktivt civilsamhälle där människor har makt att förändra sina liv och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå.

ForumCiv tror på det civila samhällets viktiga roll för att bidra till uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna och motarbeta orättvisa strukturer, särskilt genom att fokusera på icke-diskriminering och aktivt folkligt deltagande som möjliggör grunden för demokrati. ForumCiv använder ett rättighetsbaserat synsätt på allt vi gör. Vi kartlägger vem som har makt över vem i samhället för att förstå hur och när människors rättigheter och friheter begränsas.

Våra utgångspunkter

Thumbnail
Konfliktperspektiv

Konflikt är en känslig fråga som kräver ett känsligt tillvägagångssätt, men det är också en möjlighet för utveckling och samarbete. Samhällen drabbas inte bara av fysiskt våld. Våld kan även uttryckas i kulturella attityder och beteenden som motiverar strukturell diskriminering. Detta leder till att vissa grupper privilegieras medan andra förtrycks. Konflikt påverkar kvinnor och flickor i en större utsträckning, särskilt eftersom de inte är väl representerade i fredsbyggande processer.

Allt utvecklingssamarbete har en skyldighet att följa Do-No-Harm-principen och inte skapa, förvärra eller bidra till konflikter. Vi måste förstå kontexten vi arbetar i och se till att undvika negativa effekter och samtidigt maximera de positiva. ForumCiv arbetar med att motverka grundorsakerna till konflikter genom att stödja civilsamhällesorganisationer i att förändra diskriminerande strukturer och stärka demokrati och mänskliga rättigheter.

Thumbnail
Miljö och klimat

Vi befinner oss mitt i en klimatkris där de människor som bidragit minst till klimatförändringarna drabbas hårdast. Den biologiska mångfalden upprätthåller planetens hälsa och har en direkt inverkan på alla våra liv. I nuläget använder vi mer naturresurser än vad planeten kan bibehålla. En uppskattning visar att 30 procent av alla arter kommer att utrotas år 2050. Det hotar tillgång till mat och rent vatten för miljoner människor i marginaliserade och utsatta samhällen. Och kvinnor och flickor är bland de mest drabbade på grund av orättvisa sociala normer.

ForumCiv arbetar för en rättvis och hållbar värld där de främsta orsakerna till klimatförändringarna bemöts. Vi utmanar orättvisa maktstrukturer så att alla personer kan åtnjuta samma grad av skydd mot miljöfaror och har tillgång till beslutsprocesser som påverkar deras försörjning och miljö.

Thumbnail
Jämställdhet och jämlikhet

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att uppnå demokratiska samhällen och hållbar utveckling. Över hela världen har kvinnor och flickor mindre politisk, social och ekonomisk makt att utöva sina rättigheter i samhället på grund av patriarkala strukturer och orättvisa maktförhållanden mellan könen. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i beslutsfattande positioner och ofta uteslutna från fredsförhandlingar.

Om fattigdomen ska minska måste människor delta i samhället på lika villkor, oavsett könsidentitet, ålder, funktionsvariation, nationalitet, etnicitet, sexuell läggning eller trosuppfattning. ForumCiv arbetar för ett jämlikt samhälle där alla människor har samma rättigheter, möjligheter och resurser. Vi anser att alla ska ha rätt att själva bestämma över sin sexuella läggning och könsidentitet utan risk för förföljelse eller kränkningar av sina mänskliga rättigheter.