Utvecklingssamarbete

Vi kämpar för ett starkt och aktivt civilsamhälle där människor har makt att förändra sina liv och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå.

ForumCiv tror på det civila samhällets viktiga roll i uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna och arbetet mot orättvisa strukturer. Genom att fokusera på icke-diskriminering och aktivt folkligt deltagande lägger civilsamhället grunden för demokrati. ForumCiv applicerar ett rättighetsbaserat synsätt på allt vi gör. Vi kartlägger vem som har makt över vem i samhället för att förstå hur och när människors rättigheter och friheter begränsas, och respekterar allas rätt att aktivt delta i arbetet för förändring.

Våra utgångspunkter

Thumbnail
Konfliktkänslighet och Do no harm

Att bedriva utvecklingssamarbete innebär att behöva förhålla sig till och att utmana makt, vilket ofta innebär konflikt. ForumCiv arbetar efter Do-No-Harm-principen, vilket innebär att inga insatser får skapa, förvärra eller bidra till konflikt. En konflikt tar sig inte bara uttryck i fysiskt våld utan även i normer och strukturer som diskriminerar och marginaliserar olika grupper.  

För att säkerställa att vår inblandning inte leder till negativa effekter – utan bidrar till en positiv utveckling – måste vi förstå kontexten vi verkar i. Det gör vi genom att samarbeta och stötta civilsamhället som kämpar mot diskriminerande strukturer och för demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att kontinuerligt analysera och utvärdera vår roll och vårt bidrag försöker vi motverka att vår inblandning på något sätt skulle skada utvecklingen vi försöker åstadkomma.

Thumbnail
Miljö och klimat

Vi befinner oss i en ekologisk och klimatmässig nödsituation. Rikare länder använder ohållbara mängder resurser, vilket leder till en förlust av biologisk mångfald. Globalt innebär dessa påfrestningar en försämrad miljö som kostar människor livet. Klimatförändringarna ökar även ojämlikheten i världen. Trots att de rikare länderna lämnar ett större klimatavtryck påverkas marginaliserade samhällsgrupper i större utsträckning. Samtidigt begränsas medborgarnas möjligheter att höja sina röster, och varje år hotas och dödas fler och fler miljöförsvarare.

För att stärka de krafter som kämpar mot miljö- och klimatorättvisa stöttar ForumCiv miljörörelser och drar lärdom av deras expertis. Människor som värst drabbas av miljö- och klimatförändringar är ofta människor som förnekas möjlighet att delta i beslutsprocesser som påverkar dem. Att stötta dem och deras organisering är avgörande för att skapa en värld där alla människor får leva ett fritt liv från miljöfaror.

Thumbnail
Jämställdhet

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att uppnå demokrati och hållbar utveckling. Genom att utmana patriarkala strukturer arbetar ForumCiv för ett samhälle där alla människor har samma rättigheter, lika tillgång till resurser och möjlighet att forma sina egna liv. Vi anser att alla ska kunna vara sig själva och slippa drabbas av förföljelse eller människorättskränkningar på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

För att skapa ett jämställt samhälle applicerar vi ett intersektionellt perspektiv på vårt arbete, vilket innebär att vi utöver genus även tar hänsyn till hur exempelvis ålder, klass, funktionsvariation, etnicitet och sexuell läggning samverkar för att forma maktförhållanden i ett samhälle.