Utvecklingssamarbete

Vi kämpar för ett starkt och aktivt civilsamhälle där människor har makt att förändra sina liv och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå.

ForumCiv tror på det civila samhällets viktiga roll för att bidra till uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna och motarbeta orättvisa strukturer, särskilt genom att fokusera på icke-diskriminering och aktivt folkligt deltagande som möjliggör grunden för demokrati. ForumCiv använder ett rättighetsbaserat synsätt på allt vi gör. Vi kartlägger vem som har makt över vem i samhället för att förstå hur och när människors rättigheter och friheter begränsas.

Våra utgångspunkter

Thumbnail
Konfliktperspektiv

Konflikt är en känslig fråga som kräver ett känsligt tillvägagångssätt, men det är också en möjlighet för utveckling och samarbete. Samhällen drabbas inte bara av fysiskt våld. Våld kan även uttryckas i kulturella attityder och beteenden som motiverar strukturell diskriminering. Detta leder till att vissa grupper privilegieras medan andra förtrycks. Konflikt påverkar kvinnor och flickor i en större utsträckning, särskilt eftersom de inte är väl representerade i fredsbyggande processer.

Allt utvecklingssamarbete har en skyldighet att följa Do-No-Harm-principen och inte skapa, förvärra eller bidra till konflikter. Vi måste förstå kontexten vi arbetar i och se till att undvika negativa effekter och samtidigt maximera de positiva. ForumCiv arbetar med att motverka grundorsakerna till konflikter genom att stödja civilsamhällesorganisationer i att förändra diskriminerande strukturer och stärka demokrati och mänskliga rättigheter.

Thumbnail
Miljö och klimat

ForumCiv arbetar för miljö- och klimaträttvisa. Vi befinner oss i en ekologisk och klimatmässig nödsituation där de som drabbades minst drabbas. Miljö- och klimaträttvisa är en ras- och könsfråga samt en jämställdhetsfråga. Miljörättigheter är mänskliga rättigheter.

Som ett resultat av våra konstgjorda, exploaterande system är resurser och makt ojämnt fördelade. Rikare länder använder ohållbara mängder resurser, vilket leder till förlust av biologisk mångfald som hotar allas förmåga att överleva. Globalt leder dessa påfrestningar och knapphet till ökad konflikt, som ytterligare förvärras av fördelaktiga ekonomiska intressen. Kostnaden för detta är miljöförsämring, människors hälsa och människors liv. Medborgarutrymmet krymper i en alarmerande takt, och varje år hotas och dödas fler och fler miljöförsvarare.

ForumCiv utmanar orättvisa maktstrukturer för att ta itu med orsakerna till denna nödsituation. Vi arbetar mot en värld där alla kan utöva sina rättigheter till en hälsosam miljö och lika delta i beslutsprocesser som påverkar deras försörjning, samhälle och miljö.

Thumbnail
Jämställdhet och jämlikhet

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att uppnå demokratiska samhällen och hållbar utveckling. För att uppnå jämställdhet och jämställdhet tar ForumCiv hänsyn till maktförhållanden mellan och inom andra sociala avdelningar som ålder, klass, funktionshinder, etnicitet, sexuell läggning etc.

ForumCiv arbetar för ett jämlikt samhälle där alla människor har samma rättigheter, möjligheter och resurser. Vi tror att alla ska kunna vara sig själva och bestämma över sin sexuella läggning och könsidentitet utan förföljelse eller kränkning av sina mänskliga rättigheter.