Utvecklingssamarbete

Vi kämpar för ett starkt och aktivt civilsamhälle där människor har makt att förändra sina liv och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå.

ForumCiv tror på det civila samhällets viktiga roll för att bidra till uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna och motarbeta orättvisa strukturer, särskilt genom att fokusera på icke-diskriminering och aktivt folkligt deltagande som möjliggör grunden för demokrati. ForumCiv använder ett rättighetsbaserat synsätt på allt vi gör. Vi kartlägger vem som har makt över vem i samhället för att förstå hur och när människors rättigheter och friheter begränsas.

Våra fokusområden

Thumbnail
Demokrati & mänskliga rättigheter

Civilsamhället utgör kärnan i ForumCivs förändringsarbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Därför genomsyrar allt vårt arbete av att försvara och möjliggöra civilsamhällets engagemang för folkligt deltagande och organisering av grupper. När civilsamhället mobiliserar människor kan vi gemensamt utmana orättvisa och diskriminerande strukturer.

Medan upprätthållandet av medborgarnas rättigheter står i centrum för demokratin, är just demokratin en pågående process som kräver mycket arbete för att försvaras. Det civila samhället spelar därför en avgörande roll i sitt löpande arbete av att ge människor handlingskraft att hävda och försvara sina rättigheter.

Thumbnail
Miljö & klimat

Det finns över en miljard fattiga människor, varav sjuttio procent av dem är direkt eller helt beroende av naturresurser för sin försörjning. Möjligheten att anpassa sig till klimatförändringen är en fråga om social och ekonomisk rättvisa. Rika länder är de som historiskt ansvarar för de flesta koldioxidutsläppen, men det har varit länder med låg socioekonomisk status som måste hantera de negativa konsekvenserna.

Vi arbetar för ett hållbart användande av världens resurser. Miljö, klimat och ekonomisk tillväxt är tätt sammankopplade och kan inte behandlas separat från varandra. Vi anser att underliggande strukturella orsaker och makt påverkar både miljöproblem och anpassningen till klimatförändringar. Fattigdom kan minskas av förbättrad miljö, och vice versa.

Thumbnail
Jämställdhet & jämlikhet

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att uppnå demokratiska samhällen. Världen över ser vi strukturella hinder för kvinnor och tjejer att nyttja sina rättigheter inom alla nivåer av samhället. Kvinnor är underrepresenterade bland beslutsfattande positioner och utesluts ofta från diskussioner om fred, klimatförändringar - trots att kvinnor är de som drabbas hårdast. Det finns också ett starkt samband mellan ökad jämställdhet och minskning av fattigdom. Kvinnor som tjänar pengar investerar i högre grad än män sin inkomst i sina familjers välbefinnande.

ForumCiv arbetar för ett jämställt och jämlikt samhälle där alla människor har samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar. Att främja kvinnor, flickor, män och pojkars rätt att fatta egna beslut, som att bestämma över sina egna kroppar och styra över sina liv, är grundläggande i vårt arbete.