Biståndspolitik

Bistånd är viktigt för att minska fattigdom och stärka människors rättigheter. För att biståndet ska vara effektivt arbetar ForumCiv för att svenskt, europeiskt och internationellt bistånd ska präglas av ett rättighetsperspektiv och utgå från behoven hos människor som lever i fattigdom.

Att vara drabbad av fattigdom handlar inte bara om en brist på ekonomiska resurser utan också om att människor nekas sina mänskliga rättigheter, diskrimineras eller på andra sätt saknar möjligheter att påverka sina liv. Stora framsteg har gjorts för att minska fattigdomen i världen men samtidigt ser vi en växande ojämlikhet.

Sveriges mål är att svenskt bistånd ska uppgå till en procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Vad som får räknas som bistånd och hur det utformas för att vara effektivt bestäms enligt internationella åtaganden. Trots det styrs biståndet ofta av givarländernas ekonomiska och politiska intressen. Sverige och andra givarländerna har ett ansvar att leva upp till sina åtaganden om att bidra till fattigdomsbekämpning genom ett effektivt bistånd.

Inget fusk inom biståndspolitiken

ForumCiv arbetar för en ambitiös biståndspolitik och för att säkra biståndets volym och kvalitet. Det handlar om att arbeta för att svenskt och internationellt bistånd ska präglas av ett rättighetsperspektiv och utgå från behov hos människor som lever i fattigdom. Det handlar också om att arbeta för att åtagandena om utvecklingseffektivitet, som demokratiskt ägandeskap, inkluderande partnerskap och resultat, ska uppfyllas.

ForumCiv arbetar för att Sveriges regering når enprocentmålet och för att urholkningen av biståndet stoppas - biståndsmedel ska användas till fattigdomsbekämpning och minskad ojämlikhet, inte för att bekosta andra insatser i Sverige.