Agenda 2030

Agenda 2030 antogs av världens ledare i FN september 2015. Agenda 2030 och de 17 Globala målen utgör en ambitiös plan för att skapa en hållbar värld utan fattigdom. ForumCiv arbetar för att stärka civilsamhällets roll i genomförandet och uppföljningen av agendan och de Globala målen.

Agenda 2030 gäller för alla länder, rika som fattiga och genom den har världens länder åtagit sig att arbeta för att skapa hållbar utveckling i dess tre dimensioner – social, ekonomisk och miljömässig.

Agendan omfattar 17 globala mål för att utrota fattigdomen, främja fredliga och inkluderande samhällen och bekämpa klimatförändringarna. En central princip i Agenda 2030 är åtagandet att "ingen lämnas utanför" och att inget mål anses uppfyllt om inte det uppfylls för alla. Denna princip har ett särskilt fokus på de fattigaste och mest utsatta - dem som ofta är svårast att nå.

Genomförandet av Agenda 2030 kräver en stark politisk vilja, partnerskap mellan olika aktörer, finansiering samt indikatorer och statistik för uppföljning. ForumCiv arbetar för att stärka civilsamhällets roll i genomförandet och uppföljningen av Agenda 2030. Civilsamhällets delaktighet i genomförandet av Agenda 2030 är en förutsättning för att uppnå de Globala målen, och har en särskilt viktig roll för att principen om att ingen ska lämnas utanför uppfylls.

Politik för global utveckling – ett politiskt löfte

En samstämmig politik där all politik, inte bara biståndet, bidrar till hållbar utveckling är en förutsättning för att Globala målen ska nås. ForumCiv arbetar därför för ett stärkt genomförande av Sveriges politik för global utveckling (PGU), som handlar om att politiska beslut som fattas i Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling och ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv på utveckling.