Opinionsarbete

ForumCiv opinionsbildar tillsammans med partners i utvecklingsländer och medlemsorganisationer för att Sveriges och EU:s politik ska bidra till en rättvis och hållbar värld.

Genom att sprida kunskap och bilda opinion arbetar ForumCiv mot Sveriges och EUs politik för att förändra de globala strukturer som skapar fattigdom och kränker människors grundläggande rättigheter. ForumCivs arbete inom opinion och påverkan bedrivs ofta i nära samarbete med partners från länder vi är verksamma i, medlemsorganisationer samt i svenska och internationella nätverk, däribland Concord, Eurodad, Ideell arena med flera. 

ForumCiv samordnar även Östra partnerskapsnätverket som strävar efter att stärka samarbetet med civilsamhället i Östra partnerskapsländerna och Ryssland.  

Våra opinionsfrågor

Agenda 2030

Agenda 2030 och de Globala målen utgör är en ambitiös plan för att skapa en hållbar värld, där ingen lämnas utanför utan fattigdom. ForumCiv arbetar för att stärka civilsamhällets roll i genomförandet och uppföljningen av agendan.

Biståndspolitik

Bistånd är viktigt för att minska fattigdom och stärka människors rättigheter. För att biståndet ska vara effektivt arbetar ForumCiv för att det svenskt, europeiskt och internationellt bistånd ska präglas av ett rättighetsperspektiv och utgå från behoven hos människor som lever i fattigdom.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Idag ser vi en motreaktion mot demokrati och mänskliga rättigheter i många delar av världen. Auktoritära regimer försöker tysta det civila samhället - och människor som försvarar sina rättigheter attackeras och hotas. ForumCivs arbete syftar till att försvara och stärka det civila samhället för att främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Nätverket för Östra Partnerskapet

Det svenska nätverket för östliga partnerskapsländerna och Ryssland arbetar för att öka samarbetet, bygga kapacitet samt bedriva gemensamt påverkansarbete riktat mot regeringar och relevanta EU institutioner i den östliga partnerskapsregionen.