Kapacitetsutveckling

ForumCiv anser att kapacitetsutveckling är grundläggande för vårt arbete med att stärka det civila samhället.

Kapacitetsutveckling är en viktig aspekt av utvecklingsarbete som återspeglas i Paris/Accra Aid Effectiveness Agenda. Kapacitetsutveckling kommer i många former och förändras alltid. 

ForumCivs inriktning på kapacitetsutveckling är att ha ett underifrånperspektiv där fokus ligger på att stärka befintlig kapacitet samtidigt som man använder olika lärande perspektiv anpassade till kontext och behov. Inom ramen för vår kapacitetsutveckling har vi flera olika lärandemetoder, som onlinekurser, workshops, konferenser, seminarier och coaching.

Rättighetsbaserat arbete (RBA)

ForumCiv antar en rättighetsperspektiv (RBA) i alla våra program och projekt - från planering till implementering och utvärdering. Detta tillvägagångssätt hjälper oss att identifiera maktstrukturer för att effektivt hantera barriärer och grundorsaker som förhindrar fullgörande av rättigheter. ForumCivs egen metod, Right (s) Way Forward, förverkligar och säkerställer att vårt arbete är rättighetsbaserat.

Förändring är endast hållbar när den bestäms, implementeras och ägs av de drabbade samhällena. En rättighetsbaserad strategi erbjuder nya perspektiv och lösningar, som uppnår progressiv förändring med människor i centrum. ForumCiv ser detta tillvägagångssätt som transformativt; flytta utvecklingsarbete från att betrakta individer som passiva offer eller mottagare i nöd, till aktiva förändringsagenter med förmåga att påverka beslut genom demokratiskt deltagande.

The Right(s) Way Forward

The Right(s) Way Forward är en utvecklad metod som syftar till att ge deltagarna möjlighet att analysera miljöpåverkan, jämställdhet och jämlikhet, användningen av och kontrollen över naturresurser samt att hävda sina rättigheter. Metoden fungerar som ett verktyg och fokuserar på deltagandeprocesser samt skapa ett utrymme för dialog mellan rättighetsinnehavare och makthavare för att ta itu med identifierade problem på ett gemensamt sätt.