Somaliaprogrammen (2012-2020)

ForumCiv har sedan 2012, med stöd av Sida, drivit det Somaliska diasporaprogrammet och från 2016 det Svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP). För att implementera programmen etablerade ForumCiv ett landskontor i Somalia under 2015 med plats i tre städer: Hargeisa, Garowe och Mogadishu. Båda programmen avslutades under 2020.
Women in Puntland, Mogadishu, 2017
Somalia diasporaprogrammet

Med stöd från Sida startade ForumCiv Somalia diasporaprogrammet som ett pilotprojekt (2012-2015). Programmet stöttade svensk-somaliska diasporaorganisationer som implementerade projekt tillsammans med lokala civilsamhällesorganisationer i Somalia. När pilotprojektet var avslutat, fick ForumCiv ett nytt förtroende från Sida att vidareutveckla programmet, vilket innebar att ForumCiv kunde öppna ett landskontor med plats i tre städer.

ForumCiv har arbetat med att ge både finansiellt stöd (genom diasporan samt via direkta bidrag) och kapacitetsutveckling till civilsamhället i Somalia. Programmet har sett resultat inom demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet och därmed bidragit till det övergripande målet: att säkerställa ett större deltagande av marginaliserade människor och civilsamhällesorganisationer i beslutsprocesser inom målområdena i Somalia.

Miniatyr
Svensk-somaliska affärsutvecklingprogrammet (SSBP)

Svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP) startade våren 2016 med stöd från Sida och i samarbete med Business Sweden. SSBP stöttade affärsutveckling i Somalia, framför allt för små och mellanstora företag, med målet att skapa arbetstillfällen (stadiga jobb med anständiga löner), särskilt för kvinnor och unga.

Programmet hade tre komponenter:

  1. Bidrag (”challenge fund”): Där den somaliska diasporan kunde söka finansiellt stöd för att utveckla en affärsplan och/eller starta ett nytt företag, med egna pengar som matchade en del av bidraget.
  2. Kapacitetsutveckling: Detta inkluderade en tredagars introduktionskurs innan arbetet började och sedan affärsrådgivning från Business Sweden. ForumCiv gav också kapacitetsutveckling inom bokföring, personalfrågor, marknadsföring och teknisk rådgivning i sakfrågor för företag som behövde det.
  3. Stöd för att få tillgång till ytterligare kapital: Det var ursprungligen meningen att ForumCiv skulle göra företagen redo för andra ”Challenge Funds” när dem lämnade SSBP. Men, eftersom alla Challenge Funds i Somalia lades ned fick ForumCiv hitta andra sätta vara en brygga till vidareutveckling för företagen.

I december 2019 hade företagen, med stöd av programmet, skapat 492 jobb, varav 43% av dem anställda var kvinnor och 53% ungdomar. Ungefär 40% av företagen som lämnade SSBP hade säkrat lån, investeringar, eller partnerskap. Men SSBP bidrog till mycket mer än så. Under SSBP skapades finansiellt hållbara företag som tar hand om miljön och sina anställda. Många har skrivna kontrakt med sina anställda, respekterar minimumlönen, och har skapat arbetsplatser lämpade för kvinnor. Dessutom har alla företag, som avslutade programmet, utvecklat en policy för anti-korruption.