Somalia diasporaprogrammet

ForumCiv stödjer partnerskap mellan somaliska diasporaorganisationer i Sverige och civilsamhällesorganisationer i Somalia. Genom partnerskapen kan organisationerna lära av varandra, och tillsammans bidra till ett starkt civilsamhälle som arbetar för det somaliska folkets rättigheter.
Somalia Diaspora Abdirahim Mahamoud

Svensk-somaliska diasporaorganisationer kan i samarbete med somaliska organisationer söka bidrag för projekt som faller inom ramen för något av följande tematiska områden (under förutsättning att projekten bidrar till förändringar genom ett stärkt civilsamhälle):

 • Fredliga och inkluderande samhällen
 • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
 • Motståndskraft, miljö, klimat och energi
 • Jämlik hälsa med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Alla projekt ska utgå från ett rättighetsperspektiv. Grundläggande för demokratiska system är jämlikhet, inkludering, ansvarsutkrävande och transparens. Dessa värderingar behöver reflekteras i organisationer, partnerskap och utvecklingssamarbete.

Den somaliska organisationen ska vara registrerad i Somalia, och vara oberoende från den svensk-somaliska diasporaorganisationen. ForumCivs kontor i Somalia kan komma att kommunicera direkt med den somaliska organisationen, och även genomföra kapacitetsbedömningar och erbjuda kapacitetsutveckling.

Somalia diasporaprogrammet finansieras av svenska ambassaden i Kenya (Somaliasektionen). Programmet utgår från strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia 2018-2022. Om du är intresserad av att söka bidrag är det första steget att ta reda på om din organisation har behörighet.

Vem kan söka bidrag?

För att kunna söka bidrag från ForumCiv måste organisationer först genomgå en organisationsgranskning för att bli behöriga, detta görs genom ForumCivs organisationsportal. 

För att vara behörig att söka bidraget behöver din organisation:

 • Vara en svensk-somalisk diasporaorganisation
 • Vara en registrerad ideell förening i Sverige
 • Ha säte i Sverige
 • Vara en icke vinstdrivande organisation
 • Verka för en demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter
 • Ha existerat i minst ett finansiellt år vid bidragsansökan om upp till 500 000 SEK
 • Ha existerat i minst två finansiella år vid bidragsansökan om mer än 500 000 SEK  
 • Ha kapacitet att finansiera 5 procent av projektets totala budget med egna medel
 • Ha en somalisk partnerorganisation som leder och genomför projektet

 Organisationer som INTE har behörighet att söka bidrag från ForumCiv:

 • Andra ramorganisationer till Sida
 • Organisationer med medlemskap i andra ramorganisationer
 • Ekonomiska föreningar eller andra företag som till exempel kooperativ

Vilken dokumentation krävs?

För att ForumCiv ska kunna bedöma er organisations behörighet att söka bidrag måste ni förse oss med följande dokument:

 • Stadgar med beslutsdatum
 • Registreringsbevis från Skatteverket
 • Senaste årsmötesprotokollet signerat av firmatecknare
 • Verksamhetsberättelse undertecknad av utgående styrelse
 • Senaste årsrapporten inkluderat balans- och resultaträkning signerad av utgående styrelse
 • Senaste revisionsrapporten, daterad och undertecknat den förtroendevalda revisorn
 • Utdrag ur protokoll som visar vilka firmatecknare som valts. Betalningar med medel från ForumCiv kräver signering av två firmatecknare i förening

Tidsram för behörighetsbedömning
Tiden det tar för ForumCiv att bedöma om er organisation har behörighet att söka bidrag tar ungefär fem veckor efter att en komplett ansökan är skickad. ForumCiv informerar om huruvida er organisation är behörig eller inte att söka bidrag. Ni får också besked om bedömningens giltighetstid och hur stor summa ni kan söka bidrag för. När giltighetstiden gått ut måste er organisation genomgå en ny behörighetsbedömning.

OBS! P.g.a förändringar i programmet är inga nya ansökningsfönster planerade.

 • Förstudie – Upp till 100 000 SEK
  En förstudie bygger på ett redan existerande samarbete mellan en svensk-somalisk diasporaorganisation och en somalisk partnerorganisation. Syftet med förstudier ska vara att stärka rättighetsperspektivet och öka lokalt ägandeskap i planering och genomförande av framtida utvecklingssamarbete. 
 • Nivå 1 – Upp till 270 000 SEK
 • Nivå 2 – Upp till 500 000 SEK
 • Nivå 3 – Över 500 000 SEK

För att kunna ansöka om bidrag måste er organisation ha genomfört ett projekt och fått dess slutrapport godkänd av ForumCiv av ett bidrag lägre än nästa budgetnivå ni planerar ansöka om. Till exempel, för att kunna söka ett bidrag om upp till 500 000 SEK (nivå 2) måste er organisation redan ha genomfört ett godkänt projekt med ett bidrag om upp till 270 000 SEK (nivå 1).

OBS! P.g.a förändringar i programmet är inga nya ansökningsfönster planerade.

Endast organisationer som fått en organisationsgranskning godkänd av ForumCiv kan ansöka om bidrag

Ansökan med tillhörande dokument måste fyllas i och skickas in online via ForumCivs organisationsportal. Inga dokument inskickade via mejl eller i papperskopior via post tillåts vid ansökningsförfarandet. Ansökningar som mottas efter att sista ansökningsdagen gått ut kommer att avfärdas.

Alla ansökningar ska skickas in på engelska. Om det finns starka skäl för att skriva ansökan på svenska måste en förfrågan göras till ForumCiv senast fyra veckor innan ansökningsfönstret öppnar.

Urval och beslut

ForumCivs urval följer en objektiv och konkurrensdriven process. Alla ansökningar blir granskade efter förbestämda kriterier för att säkerställa effektiva utvecklingsresultat.

Ansökningsförfarandet består av tre faser:

 1. En handläggare gör en bedömning av projektet
 2. En handläggare i Sverige eller Somalia gör en granskning av första handläggarens bedömning
 3. Handläggarens bedömning och rekommendation utvärderas av en oberoende kommitté på ForumCiv. Kommittén godkänner eller avvisar alla inkomna ansökningar

När får vår organisation besked?

För förstudie, nivå ett och två kan er organisation förvänta er att få besked inom 22 veckor efter sista inlämningsdatum om en komplett ansökan är inskickad. För nivå tre och fyra ges slutgiltigt besked i januari året efter att ni lämnat in er ansökan.

När projektet blivit beviljat skickar ForumCiv ett avtal till din organisation. Signera två kopior av avtalet och skicka tillbaka ett via post till ForumCiv. Det ska ske så snabbt som möjligt men senast inom sex månader efter att projektet fått sitt formella beviljande. Inkommer det signerade avtalet efter de sex månaderna förlorar din organisation bidraget.

Tillsammans med avtalet skickas också ett rekvisitionsformulär som måste inkomma till ForumCiv innan första utbetalningen kan genomföras. Inga utbetalningar görs innan avtalet mellan ForumCiv och din organisation har upprättats.

Innan din organisation kan överföra medel till din lokala partnerorganisation måste ett avtal mellan er båda upprättas. En kopia av det avtalet ska skickas till ForumCiv inom sex månader efter projektstart.

Förändringar i projektet

Om planerade aktiviteter inte genomförs enligt plan eller om problem uppstår under genomförande måste din organisation informera ForumCiv.

Enligt avtalet med ForumCiv måste alla budgetposter med avvikelser över tio procent meddelas er tilldelade handläggare, vara motiverad i skrift och få godkännande av ForumCiv. Avvikelser under tio procent kräver inte på förhand skriftligt godkännande men måste förklaras i års- och slutrapport. För organisationer med programavtal kräver avvikelser över 150 000 SEK ForumCivs skriftliga godkännande. Godkännande krävs också av organisationer som flyttar pengar vilket skapar avvikelser motsvarande 10%. Detta gäller när summor både överstiger och understiger totalsumman med 10%.

Förändringar som påverkar projektets sannolikhet att uppnå sina mål måste också omedelbart meddelas ForumCiv. Förutom förändringar relaterat till projektaktiviteter eller budget ska din handläggare också meddelas andra planerade eller oplanerade ändringar så som ny projektledare, ändring av firmatecknare, nytt bankkonto etc. Förfrågan om ytterligare medel godkänns aldrig. Formulär för projektförändringar hittar ni i organisationsportalen.

Ett projekt som varar längre än 18 månader måste rapporteras årligen. Projekt med bidrag över 270 000 kronor kräver årliga revisionsrapporter, både i Sverige och i landet där projektet genomförs. Projekt med bidrag under 270 000 kronor kan, efter skriftligt godkännande från ForumCiv, använda ett fondbevis. Senaste datum för att inkomma med årsrapporter bestäms i ert avtal med ForumCiv. 1 april är generellt senaste datum för inlämning av årsrapporter för bidragsnivåer 3 och 4.

Årsrapporterna ska skickas in via post (papperskopia) och via organisationsportalen (digital kopia). Alla sidor i årsrapporten, den narrativa och den finansiella, måste signeras av två firmatecknare i din organisation. 

Årsrapporten ska innehålla:

 • Narrativ rapport
 • Finansiell rapport, utskrift från organisationsportalen, inklusive utfall i jämförelse med budget
 • Oberoende revisors rapport i enlighet med ISA 805
 • Rapport över faktiska iakttagelser enligt ISRS 4400
 • Management letter
 • Management response

Om er organisation rapporterar ett flerårigt projekt måste slutrapporten beskriva hela projektperioden och inte bara det sista året, både för finansiell slutrapport och extern revision.

Kom ihåg att alla dokument måste signeras av firmatecknare, inklusive finansiell rapport. Enda undantag som inte kräver firmatecknares underskrift är revisionsrapporter. Alla dokument som relaterar till revisionen måste signeras av en auktoriserad extern och oberoende revisor. 

I slutrapporten presenterar er organisation projektets framgångar och eventuella förändringar. Det är ett tillfälle att blicka bakåt och reflektera över vad som gick bra och vilka utmaningar ni ställdes inför. En viktig del av slutrapporten är att kunna visa hur det finansiella utfallet relaterar till måluppfyllelse.

Sista inlämningsdatum för slutrapporten regleras av ert avtal med ForumCiv. 1 april är vanligtvis slutdatum året efter att projektet avslutats. För program ska narrativ rapport också skickas in 1 april och finansiell rapport 15 april.

Slutrapporterna ska fyllas i och skickas in via organisationsportalen. Slutrapporterna ska även skickas in i papperskopia via post där alla sidor signerats av firmatecknare.

Slutrapporterna ska innehålla:

 • Förstudie-rapport, eller narrativ projektrapport med resultatmatris
 • Finansiell rapport, utskrift från organisationsportalen, signerat av två firmatecknare och revisorn
 • Oberoende revisors rapport i enlighet med ISA 805
 • Rapport över faktiska iakttagelser enligt ISRS 4400
 • Management letter
 • Management response

Om er organisation rapporterar ett flerårigt projekt måste slutrapporten beskriva hela projektperioden och inte bara det sista året, både för finansiell slutrapport och extern revision.

Kom ihåg att alla dokument måste signeras av firmatecknare, inklusive finansiell rapport. Enda undantag som inte kräver firmatecknares underskrift är revisionsrapporter. Alla dokument som relaterar till revisionen måste signeras av en auktoriserad extern och oberoende revisor.