Testa ert projekt: Kan ert informationsprojekt få stöd?

Här kan ni testa om ert projekt kvalificerar för informationsbidrag innan ni skickar in en ansökan.

Om ni svarar JA på alla frågor i testet nedan är ert projekt kvalificerat för informationsbidrag från ForumCiv. Välkommen att skicka in en ansökan till oss!

Observera att det här är ett första test och att det inte är en garanti för att ForumCiv kommer att bevilja pengar till ert projekt. ForumCiv kommer att granska er ansökan mer på djupet och sedan kommer ert projekt även bedömas i konkurrens med andra projekt.   

Testa er idé: Svarar ni ja på följande frågor?

För att vara behörig att söka projektstöd från ForumCiv måste er organisation uppfylla ett antal grundläggande krav, sedan behörighetsgranskas och bli medlem i ForumCiv.

Läs mer här om hur ni ansöker om organisationsgranskning och medlemskap här.

Alla informationsprojekt måste bidra till att uppnå något/några av följande målområden i Infokom-strategin: 

1. Kunskap om svenskt utvecklingssamarbetes genomförande och resultat  

 • Ökad kännedom om politiken för global utveckling (PGU) och Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling.  
 • Ökad kunskap om utvecklingssamarbetets roll i en rättvis och hållbar global utveckling.   
 • Ökad kunskap om Sveriges offentligt finansierade bistånd som genomförs i bred samverkan mellan olika aktörer.   
 • Ökad kunskap om att Sverige ger stöd via internationella organisationer som FN och utvecklingsbankerna samt är en viktig aktör inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete. 

2. Kunskapsspridning och opinionsbildning i syfte att bidra till fattigdomsbekämpning och en rättvis och hållbar global utveckling  

 • Ökad kunskap om genomförandet av politiken för global utveckling (PGU) och Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling.  
 • Breddat folkligt deltagande i arbetet för en rättvis och hållbar global utveckling.   
 • Ökad kunskap om de drivkrafter och hinder som påverkar och styr en rättvis och hållbar global utveckling.  
 • Ökad kunskap om vad man som individ själv kan göra för att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.  

3. Oberoende granskning och analys av utvecklingssamarbetets roll och andra politikområdens bidrag till en rättvis och hållbar global utveckling.  

 • Ökad synlighet för utvecklingsfrågor i samhällsdebatten.  
 • Breddad bevakning och ökat intresse från granskande aktörer för globala utvecklingsfrågor och frågor som rör bistånd.  
 • Ökad kunskap om olika politikområdens bidrag till en rättvis och hållbar global utveckling.  

I informationsprojekt måste informationen i första hand riktas till målgrupper i Sverige. Till exempel politiker, företag, konsumenter, ungdomar, journalister, eller andra civilsamhällesorganisationer i Sverige. Om era målgrupper huvudsakligen befinner sig utanför Sveriges gränser är projektet inte kvalificerat för informationsbidrag. Däremot är det tillåtet att rikta påverkansarbete mot internationella organisationer som EU och FN.   

För att kvalificera för informationsbidrag, räcker det inte med att sprida information, utan  informationen måste syfta till att åstadkomma förändringar i attityder, beteenden eller ageranden för en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra.   

ForumCiv stöttar till exempel projekt som syftar till att påverka politiska beslut, öka engagemang i olika målgrupper, påverka konsumenter och företags ageranden, m.m. för att exempelvis motverka klimatförändringar, stärka jämställdhet och människors rätt till mat, anständiga arbetsvillkor och demokratiskt deltagande. 

Även om målgrupperna i ett informationsprojekt i första hand ska vara i Sverige, får projektets övergripande syfte inte ”stanna” i Sverige. Ert projekt måste koppla samman Sverige med världen. Ni måste ha en förändringsteori som visar hur ökad kunskap, förståelse och engagemang, ändrade attityder, beteenden och ageranden bland målgrupperna i Sverige bidrar till en rättvis och hållbar utveckling i låg- och medelinkomstländer eller på en global nivå. Ju mer tydlig och konkret kopplingen är, desto bättre.   

Exempel på mer tydlig och konkret förändringsteori   

Ett projekt ska engagera människor i Sverige att skriva under ett upprop för en grupp småbrukare i Indien vars rättigheter hotas eller kränks. Detta upprop hjälper till att synliggöra frågan och sätta press på ansvariga politiker och företag att agera så att småbrukarna får sina rättigheter tillgodosedda.   

Exempel på mindre tydlig / konkret förändringsteori   

Ett projekt ska öka kunskap bland människor i Sverige om småbrukares förutsättningar i Indien. Den ökade kunskapen ska leda till att människorna blir intresserade av frågan och engagerar sig på något sätt i framtiden för en rättvis och hållbar värld.   

Exempel på förändringsteori som ForumCiv ej finansierar då den handlar om insamling   

Ett projekt ska öka kunskap bland människor i Sverige om småbrukares förutsättningar i Indien. Den ökade kunskapen ska leda till att människorna blir intresserade av frågan och engagerar sig genom att donera pengar till organisationens projekt i Indien.   

Alla informationsprojekt måste vara rättighetsbaserade för att kvalificera för bidrag. Istället för att försöka behandla symptom på fattigdom, syftar ett rättighetsbaserat projekt till att utmana och förändra de underliggande orsakerna bakom fattigdom, som orättvisa maktstrukturer och diskriminerande normer. Det handlar om att stärka människors möjligheter att utkräva sina rättigheter och arbeta för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld.    

ForumCiv anser att fattigdom har strukturella orsaker grundade i ojämn fördelning av makt, resurser och säkerhet. Fattigdom handlar också om att förvägras rättigheter, att utsättas för diskriminering och att inte kunna påverka sitt eget liv. För att bekämpa strukturella orsaker till fattigdom och nå långsiktig förändring måste därför mänskliga rättigheter stå i fokus.    

Det räcker inte med att nämna mänskliga rättigheter för att ett projekt ska vara rättighetsbaserat. Projektet måste utgå från en grundlig analys om vilka aktörer som bär ansvar för att rättigheterna inte tillgodoses och hur projektet stärker individers och gruppers möjligheter att utkräva ansvar. En sådan analys ska utgå ifrån rättighetsinnehavarnas perspektiv och en syn på människor som aktiva deltagare istället för passiva mottagare.  

I informationsprojekt kan det till exempel handla om att påverka politiker i Sverige att ta ansvar för att den politik som förs inte bidrar till att kränka mänskliga rättigheter i andra länder. Det kan även handla om att öka kunskap och förståelse för grundorsaker till fattigdom och hur en kan agera som företag, konsument eller individ för att bidra till en rättvis och hållbar värld.    

Det är viktigt att allt som kommuniceras inom projektet, vare sig det är genom text, bilder, film, föreläsningar, workshops etc. tydligt speglar det rättighetsbaserade arbetet. Om rättighetsbärarna själva inte kan föra fram sina perspektiv i informationsprojektet blir det än viktigare att värna om deras integritet och värdighet i porträtteringen för att inte cementera stereotyper eller diskriminerande normer.   

Sammanfattningsvis innebär rättighetsbaserat arbete att:   

 • Det utgår från rättighetsinnehavarnas perspektiv. Rättighetsinnehavarna har tagit initiativ till arbetet och/eller deltar aktivt på något sätt.   
 • Det utmanar orättvisa maktstrukturer och arbetar för människors oinskränkta tillgång till sina mänskliga rättigheter.   
 • Det har identifierat vilka som bär ansvaret för att trygga de mänskliga rättigheterna.   
 • I informationsinsatser ska även det som kommuniceras inom projektet spegla det rättighetsbaserade arbetet.

Organisationer får inte söka mer än det maxbelopp som de är kvalificerade för, enligt den trappa som ForumCiv tillämpar för informationsbidrag:  

Nivå 1: Upp till 100 000 SEK per år (Mindre informationsprojekt) 
Organisationer som är behöriga att söka bidrag hos ForumCiv.  

Nivå 2: 101 000–500 000 SEK per år (Större informationsprojekt)
Organisationer som är behöriga att söka bidrag hos ForumCiv, och som har genomfört och fått godkänd rapportering av projekt med ForumCiv/Sida-medel (eller liknande) inom de senaste fem åren på minst nivå 1. 

Nivå 3: 501 000–1 000 000 SEK per år (Större informationsprojekt)
Organisationer som är behöriga att söka bidrag hos ForumCiv, och som har genomfört och fått godkänd rapportering av projekt med ForumCiv/Sida-medel (eller liknande) inom de senaste fem åren på minst nivå 2. 

ForumCiv finansierar ej:  

 • Basfunktioner i kommunikationsarbetet (löpande drift av hemsida, nyhetsbrev, medlemstidning, årsberättelse etc.),  
 • Inköp av fastigheter, mark eller byggnader,  
 • Resekostnader motsvarande “business class” eller första klass,  
 • Extra ersättning eller traktamente för personal/inbjudna talare/deltagare vid en workshop, eller liknande betalning som enbart utgår för själva deltagandet,  
 • Aktiviteter vars huvudsyfte är egen profilering, insamlingskampanjer, medlemsvärvning eller kommersiella aktiviteter,   
 • Medlemsavgifter till ForumCiv eller Globalportalen.