Informationsprojekt

Kunskap är nyckeln till förändring. Därför förmedlar vi stöd till informationsprojekt som verkar för en rättvis och hållbar värld.

I Oxfams kampanj "Vem bär vikten av våra utsläpp?" kommer Sverker Olofsson hem till folk med hela lastbilar av svenskar klimatutsläpp för att belysa klimatojämlikheten.

ForumCiv förmedlar bidrag till informations- och kommunikationsprojekt som genomförs i Sverige och som syftar till att bidra till fattigdomsbekämpning och en rättvis och hållbar global utveckling.

Med hjälp av bidraget genomför en mängd civilsamhällesorganisationer varje år projekt för att öka kunskap, förståelse och engagera människor för en rättvis och hållbar utveckling. Projekten kan handla om att minska fattigdom och hunger, motverka klimatförändringar samt stärka jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter i världen.

Läs mer vad som krävs för att vara behörig att söka informationsbidrag i flikarna nedan, eller läs vår handbok till höger.

COVID-19 information

ForumCivs mål är att så långt som möjligt bistå organisationer att göra nödvändiga förändringar i pågående informationsprojekt. Det kan gälla aktiviteter, budget eller projekt- och rapporteringstid. Kontakta din handläggare för förändringar och läs gärna våra nyhetsbrev.

Om er organisation inte har beviljats bidrag från ForumCiv tidigare eller om det gått mer än tre år sedan ni senast beviljades bidrag så måste er organisation genomgå en organisationsgranskning för att bli behörig. Ni ansöker om detta genom ForumCivs organisationsportal.

För att vara behörig att söka bidrag för informationsprojekt behöver din organisation:

 • Vara en registrerad ideell förening eller stiftelse i Sverige
 • Ha säte i Sverige
 • Vara en icke vinstdrivande organisation
 • Verka för en demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter
 • Ha existerat i minst ett finansiellt år vid bidragsansökan om upp till 500 000 SEK
 • Ha existerat i minst två finansiella år vid bidragsansökan om mer än 500 000 SEK samt att ha slutrapporterat ett informationsprojekt till ForumCiv enligt avtal

 Organisationer som INTE har behörighet att söka bidrag från ForumCiv:

 • Andra ramorganisationer till Sida
 • Organisationer med medlemskap i andra ramorganisationer
 • Ekonomiska föreningar eller andra företag som till exempel kooperativ

Vilken dokumentation krävs? 

För att ForumCiv ska kunna bedöma er organisations behörighet att söka bidrag måste ni förse oss med följande dokument:

Ideell organisation:

 • Stadgar med beslutsdatum
 • Registreringsbevis från Skatteverket
 • Senast godkända årsmötesprotokoll, undertecknat av firmatecknarna
 • Senast godkända verksamhetsberättelse, undertecknad av styrelsen
 • Senaste godkända årsredovisning, inkluderat balans- och resultaträkning, undertecknad av styrelsen.
 • Senaste revisionsrapporten, daterad och undertecknat den förtroendevalda revisorn
 • Utdrag ur protokoll som visar vilka firmatecknare som valts. Betalningar med medel från ForumCiv kräver signering av två firmatecknare i förening

 Stiftelse:

 • Stiftelseurkund eller stiftelsens stadgar med beslutsdatum
 • Registreringsbevis från Länsstyrelsen
 • Senast godkända verksamhetsberättelse, undertecknad av styrelsen
 • Senast godkända årsredovisning, inkluderat balans- och resultaträkning, undertecknad av styrelsen
 • Senaste revisionsberättelsen där revisorn uttalar sig om huruvida organisationen har skött verksamhet och bokföring enligt stiftelselagen och andra styrdokument som stiftelsen beslutat, daterad and undertecknad av revisorn
 • Styrelseprotokoll som visar vilka firmatecknare som valts

 Tidsram för ForumCivs bedömning

Det tar ungefär fem veckor för ForumCiv att bedöma om er organisation har behörighet att söka bidrag. ForumCiv informerar om er organisation är behörig eller inte att söka bidrag. Ni får också besked om bedömningens giltighetstid och hur stor summa ni kan söka bidrag för. När giltighetstiden gått ut måste er organisation genomgå en ny granskning.

ForumCiv finansierar två typer av informationsprojekt:

Mindre informationsprojekt
Om ert projekt är på max ett år och med en budget upp till 100 000 SEK ska ni söka detta bidrag. Observera att ni inte kan söka detta bidrag för att utöka verksamheten i ett redan beviljat större informationsprojekt. Ansökningar till mindre informationsprojekt tas emot och handläggs under två till tre perioder per år.

Större informationsprojekt
Om ert projekt är på mellan ett och tre år och med en budget på över 100 000 SEK ska ni söka detta bidrag. Projektet kan vara en fortsättning på tidigare genomförd informationsinsats. ForumCiv tar emot och handlägger ansökningar för större informationsprojekt en gång per år.

Hur mycket kan ni söka?

ForumCiv tillämpar en trappa för att bedöma maxbeloppet som er organisation kan söka i informationsbidrag:

Nivå 1: Upp till 100 000 SEK per år: Organisationer som inte har genomfört och rapporterat projekt med ForumCiv/Sida-medel (eller liknande) tidigare.

Nivå 2: 101 000 – 500 000 SEK per år: Organisationer som har genomfört och fått godkänd rapportering av projekt med ForumCiv/Sida-medel (eller liknande) inom de senaste fem åren på minst nivå 1.

Nivå 3: 501 000 – 1 000 000 SEK per år: Organisationer som har genomfört och fått godkänd rapportering av projekt med ForumCiv/Sida-medel (eller liknande) inom de senaste fem åren på minst nivå 2.

Om er organisation är behörig att söka och ert projekt faller inom ramen för ForumCivs övergripande syfte, regeringens strategi för information- och kommunikationsverksamhet, samt är rättighetsbaserat, är ni välkomna att skicka in en ansökan. Detta gör ni via ForumCivs organisationsportal.

Ansökans innehåll

I en ansökan ingår: svar på ansökningsfrågor (inklusive mål- och riskmatris); budget och organisationsformalia. På försättsbladet till ansökningsfrågorna hittar ni en checklista på det som ska finnas med i en ansökan. I handboken för ansökan, genomförande och rapportering av informationsprojekt (återfinns i sektionen till höger) finns en utförlig guide till hur ni gör en bra ansökan.

Ansökningsperioder (2020)

Större informationsprojekt (över 100 000 SEK):

 • 1 april - 17 juni 

Mindre informationsprojekt (upp till 100 000 SEK): 

 • 17 februari - 7 mars
 • 25 maj - 1 juni
 • 19-26 oktober

Urval och beslut

ForumCivs urval följer en saklig och konkurrensdriven process. Alla ansökningar blir granskade efter förutbestämda kriterier.

När får vår organisation besked?

 • Större informationsprojekt: ForumCiv skickar ett preliminärt besked till de sökande organisationerna i oktober/november. I samband med Sidas besked i december/januari får organisationerna ett slutgiltigt beslut om sin ansökan.
 • Mindre informationsprojekt: Efter att ForumCiv har tagit emot er ansökan kan det ta upp till 10 veckor att bereda ansökan förutsatt att vi inte behöver begära in extra kompletteringar

Avtal

När projektet blivit beviljat och ni har uppfyllt alla villkor stipulerade i ForumCivs Besluts-PM, skickar ForumCiv ett avtal till din organisation. Signera de två kopiorna av avtalet och skicka tillbaka ett via post så snart som möjligt, allra senast inom sex månader efter att projektet fått sitt formella beviljande. Inkommer det signerade avtalet efter de sex månaderna förlorar din organisation bidraget.

I bilagorna till avtalet finns de regler som gäller för bland annat bokföring, personal- och löneadministration, upphandling och revision. Läs noga igenom dessa så att ni vet vilka lagar och regler som gäller för ett projekt. Om ni inte följer dessa regler riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga för hela eller delar av bidraget.

Rekvisition (utbetalning)

För att rekvirera bidraget måste ni även skicka in en rekvisitionsblankett, en blankett för bankkonto samt en blankett för uppgifter om styrelsen. Ni kan rekvirera det beviljade bidraget för max ett år i taget. Observera att om er organisation har försenade eller otillfredsställande rapporter från tidigare insatser så gör ForumCiv inga utbetalningar tills att ni har åtgärdat detta.

Förändringar i projektet

Under projektets gång kan ni behöva göra ändringar i projektet. T ex, om viss verksamhet blir dyrare eller billigare än beräknat, om ni behöver senarelägga, ändra eller ställa in aktiviteter, eller om ni behöver göra andra omprioriteringar för att bättre nå projektmålet. Större förändringar kräver skriftligt godkännande från ForumCiv. Skicka ett email till er handläggare där ni förklarar vilka ändringar ni vill göra och varför. Förändringen måste vara godkänd innan kostnaden uppstår eller aktiviteten genomförs.

Detta gäller exempelvis budgetförändringar där en enskild budgetpost beräknas avvika med 10 procent eller mer och med 5 000 SEK eller mer. Ni behöver alltså inte kontakta ForumCiv om budgetavvikelsen är under 5 000 SEK eller under 10 procent. Läs mer om vilka typer av förändringar som kräver skriftligt godkännande i ”Handbok för ansökan, genomförande och rapportering av informationsprojekt”

Om ni har ett flerårigt projekt ska ni års-rapportera senast den 1 april för föregående års verksamhet. Ni ska årsrapportera varje år fram till året som de ska slutrapportera. D.v.s. om ni har ett två-årigt projekt som löper 2018-2019 ska ni årsrapportera 2018 års verksamhet senast den 1 april 2019 och slutrapportera hela projektet senast den 15 mars 2020.

Årsrapporteringen gör det möjligt för ForumCiv att följa upp och utvärdera om projektet går enligt plan. Årsrapporten är en kortare variant av slutrapporten. Den består av ett antal frågor som ni ska svara på angående projektet med fokus på de finansiella delarna. I rapporten ingår även revision av bidraget. Det är samma krav på revision som vid slutrapportering.

Årsrapporten ska fyllas i och skickas in via organisationsportalen. Den ska även skickas in i papperskopia via post undertecknad av firmatecknare.

Efter att ni har avslutat projektet ska ni slutrapportera till ForumCiv. Det är viktigt att ni påbörjar slutrapporteringen i god tid så att ni kan lämna in en komplett slutrapport med revision och andra bilagor innan deadline.

 • För större informationsprojekt (över 100 000 SEK) ska ni ha kommit in med en komplett slutrapport senast den 15 mars året efter att ni avslutat projektet. Det vill säga om projektets slutdatum är 31 december 2018, ska ni slutrapportera 15 mars 2019.
 • Mindre informationsprojekt ska slutrapporteras senast 3 månader efter projektets slutdatum.

Läs mer om hur ni gör en slutrapport i ForumCivs ”Handbok för ansökan, genomförande och rapportering av informationsprojekt” (återfinns i sektionen till höger).