Informationsprojekt

Kunskap är nyckeln till förändring. Därför förmedlar vi stöd till informationsprojekt som verkar för en rättvis och hållbar värld.

I Oxfams kampanj "Vem bär vikten av våra utsläpp?" kommer Sverker Olofsson hem till folk med hela lastbilar av svenskar klimatutsläpp för att belysa klimatojämlikheten.

ForumCiv förmedlar bidrag till informations- och kommunikationsprojekt som genomförs i Sverige och som syftar till att bidra till fattigdomsbekämpning och en rättvis och hållbar global utveckling.

Med hjälp av bidraget genomför en mängd civilsamhällesorganisationer varje år projekt för att öka kunskap, förståelse och engagera människor för en rättvis och hållbar utveckling. Projekten kan handla om att minska fattigdom och hunger, motverka klimatförändringar samt stärka jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter i världen.

Läs mer om informationsbidraget och hur du ansöker i flikarna nedan samt i ForumCivs Handbok för ansökan, genomförande och rapportering av informationsprojekt.

Viktig information
 • ForumCivs styrelse har beslutat att medlemskap i ForumCiv kommer att krävas för att kunna ansöka om bidrag från det Svenska partnerskapsprogrammet, Infokom programmet och Trainee-programmet. Detta innebär att organisationer som söker bidrag och är medlemmar kan söka fleråriga projekt medan organisationer som väljer att inte bli medlem kan söka för implementering under 2022.

  Det kommer inte innebära någon förändring för de organisationer som redan idag är medlemmar. Organisationer som inte är medlemmar men som redan har beviljade bidrag från ovan program kommer inte påverkas förrän nästa gång de ansöker.

  Organisationer som inte är medlemmar och som ansöker under 2021 för projekt som planeras att genomföras 2023 och framåt, kommer behöva ansöka om medlemskap innan avtal kan tecknas. Ett medlemskap är inte en garanti för beviljat bidrag. 
 • För att lättare kunna säkerställa att ForumCiv betalar ut medel till behörig organisation kommer vi enbart att göra utbetalningar till Bankgiro- eller Plusgirokonton som är registrerade i organisationens namn. I och med övergången till Bankgiro/Plusgiro tar vi bort kravet på att organisationer måste ha ett separat konto för ForumCiv-medel. Läs mer här.

För att vara behörig att söka bidrag för informationsprojekt behöver din organisation:

 • Vara en registrerad ideell förening eller stiftelse i Sverige
 • Ha säte i Sverige
 • Vara en icke vinstdrivande organisation
 • Verka för en demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter
 • Ha blivit godkänd i ForumCivs organisationsgranskning

Organisationer som INTE har behörighet att söka bidrag från ForumCiv:

 • Andra ramorganisationer till Sida
 • Organisationer med medlemskap i andra ramorganisationer
 • Ekonomiska föreningar eller andra företag som till exempel kooperativ

Organisationsgranskning

ForumCivs organisationsgranskning syftar till att säkerställa att organisationer som ansöker om bidrag uppfyller grundkraven samt att de har tillräcklig kapacitet för att genomföra och redovisa projekt. Efter att ForumCiv har granskat er organisation får ni besked om ni är behöriga att söka bidrag. Ni får även besked om bedömningens giltighetstid och hur stor summa ni kan söka bidrag för. Men, observera att olika bidragstyper kan ha ytterligare krav för vilka nivåer på bidrag som ni kan söka.

En organisationsgranskning krävs om:

 • Ni söker bidrag för första gången eller det har gått mer än tre år sedan ni senast genomförde projekt med bidrag från ForumCiv och
 • Det är mer än tre år sen er senaste godkända organisationsgranskning.

Vilken dokumentation krävs? 

För att ForumCiv ska kunna bedöma er organisations behörighet att söka bidrag måste ni förse oss med följande dokument:

 • Stadgar med beslutsdatum / Stiftelseurkund eller stiftelsens stadgar med beslutsdatum
 • Registreringsbevis från Skatteverket / Länsstyrelsen
 • Senast godkända årsmötesprotokoll, undertecknat av firmatecknarna (ej obligatoriskt för stiftelser)
 • Protokollsutdrag som styrker nuvarande firmatecknares behörighet
 • Senast godkända verksamhetsberättelse, undertecknad av styrelsen
 • Senast godkända årsredovisning (balans- och resultaträkning), undertecknad av styrelsen
 • Senaste revisionsberättelsen, daterad och undertecknad av revisorn

 Tidsram för ForumCivs bedömning

Det tar ungefär fem veckor för ForumCiv att bedöma om er organisation har behörighet att söka bidrag.

ForumCiv finansierar två typer av informationsprojekt:

Mindre informationsprojekt
Om ert projekt är på max ett år och med en budget upp till 100 000 SEK ska ni söka detta bidrag. Observera att ni inte kan söka detta bidrag för att utöka verksamheten i ett redan beviljat större informationsprojekt. Ansökningar till mindre informationsprojekt tas emot och handläggs under två till tre perioder per år.

Större informationsprojekt
Om ert projekt är på mellan ett och tre år och med en budget på över 100 000 SEK ska ni söka detta bidrag. Projektet kan vara en fortsättning på tidigare genomförd informationsinsats. ForumCiv tar emot och handlägger ansökningar för större informationsprojekt en gång per år.

Hur mycket kan ni söka?

ForumCiv tillämpar en trappa för att bedöma maxbeloppet som er organisation kan söka i informationsbidrag:

Nivå 1: Upp till 100 000 SEK per år: Organisationer som är behöriga att söka bidrag hos ForumCiv.

Nivå 2: 101 000 – 500 000 SEK per år: Organisationer som är behöriga att söka bidrag hos ForumCiv, och som har genomfört och fått godkänd rapportering av projekt med ForumCiv/Sida-medel (eller liknande) inom de senaste fem åren på minst nivå 1.

Nivå 3: 501 000 – 1 000 000 SEK per år: Organisationer som är behöriga att söka bidrag hos ForumCiv, och som har genomfört och fått godkänd rapportering av projekt med ForumCiv/Sida-medel (eller liknande) inom de senaste fem åren på minst nivå 2.

Ansökningsperioder (2021)

Större informationsprojekt (över 100 000 SEK):

 • 1 mars - 1 juni 

Mindre informationsprojekt (upp till 100 000 SEK): 

 • 1 februari - 1 mars
 • 1 oktober - 1 november

Om er organisation är behörig att söka och ert projekt faller inom ramen för ForumCivs övergripande syfte, regeringens strategi för information- och kommunikationsverksamhet, samt är rättighetsbaserat, är ni välkomna att skicka in en ansökan. Detta gör ni via ForumCivs organisationsportal.

Ansökans innehåll

I en ansökan ingår: svar på ansökningsfrågor (inklusive mål- och riskmatris); budget och organisationsformalia. På försättsbladet till ansökningsfrågorna hittar ni en checklista på det som ska finnas med i en ansökan. I Handboken för ansökan, genomförande och rapportering av informationsprojekt finns en utförlig guide till hur ni gör en bra ansökan.

Urval och beslut

ForumCivs urval följer en saklig och konkurrensdriven process. Alla ansökningar blir granskade efter förutbestämda kriterier.

När får vår organisation besked?

 • Större projekt: ForumCiv skickar besked senast i november/december.
 • Mindre projekt: ForumCiv skickar besked cirka 10 veckor efter att komplett ansökan har kommit in.

 

Avtal

Om ert projekt beviljas bidrag, måste ni uppfylla alla villkor stipulerade i ForumCivs beslutsmeddelande innan vi kan skriva avtal och betala ut ert bidrag. När alla villkor är uppfyllda kan ForumCiv förbereda och skicka ert avtal för signering.

I bilagorna till avtalet finns de regler som gäller för bland annat bokföring, personal- och löneadministration, upphandling och revision. Läs noga igenom dessa så att ni vet vilka lagar och regler som gäller för ett projekt. Om ni inte följer dessa regler riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga för hela eller delar av bidraget.

Rekvisition (utbetalning)

För att rekvirera bidraget måste ni även skicka in en rekvisitionsblankett, en blankett för bankkonto samt en blankett för uppgifter om styrelsen. Ni kan rekvirera det beviljade bidraget för max ett år i taget. Observera att om er organisation har försenade eller otillfredsställande rapporter från tidigare insatser så gör ForumCiv inga utbetalningar tills att ni har åtgärdat detta.

Förändringar i projektet

Under projektets gång kan ni behöva göra ändringar i projektet. T ex, om viss verksamhet blir dyrare eller billigare än beräknat, om ni behöver senarelägga, ändra eller ställa in aktiviteter, eller om ni behöver göra andra omprioriteringar för att bättre nå projektmålet. Större förändringar kräver skriftligt godkännande från ForumCiv. Skicka ett email till [email protected] där ni förklarar vilka ändringar ni vill göra och varför. Förändringen måste vara godkänd innan kostnaden uppstår eller aktiviteten genomförs.

Detta gäller exempelvis budgetförändringar där en enskild budgetpost beräknas avvika med 10 procent eller mer och dessutom med 5 000 SEK eller mer. Ni behöver alltså inte kontakta ForumCiv om budgetavvikelsen är under 5 000 SEK eller under 10 procent. Läs mer om vilka typer av förändringar som kräver skriftligt godkännande i Handbok för ansökan, genomförande och rapportering av informationsprojekt.

Om ni har ett flerårigt projekt ska ni delrapportera senast den 1 april för föregående års verksamhet. Ni ska delrapportera varje år fram till året som ni ska slutrapportera. D.v.s. om ni har ett två-årigt projekt som löper 2020-2021 ska ni delrapportera 2020års verksamhet senast den 1 april 2021 och slutrapportera hela projektet senast den 15 mars 2022.

Delrapporteringen gör det möjligt för ForumCiv att följa upp och utvärdera om projektet går enligt plan. Läs mer om hur ni gör en slutrapport i ForumCivs Handbok för ansökan, genomförande och rapportering av informationsprojekt.

Efter att ni har avslutat projektet ska ni slutrapportera till ForumCiv. Det är viktigt att ni påbörjar slutrapporteringen i god tid så att ni kan lämna in en komplett slutrapport med revision och andra bilagor innan deadline.

 • För större informationsprojekt (över 100 000 SEK) ska ni ha kommit in med en komplett slutrapport senast den 15 mars året efter att ni avslutat projektet. Det vill säga om projektets slutdatum är 31 december 2020, ska ni slutrapportera 15 mars 2021.
 • Mindre informationsprojekt ska slutrapporteras senast 3 månader efter projektets avtalade slutdatum.

Läs mer om hur ni gör en slutrapport i ForumCivs Handbok för ansökan, genomförande och rapportering av informationsprojekt