Informationsprojekt

Vi förmedlar stöd till informationsprojekt som verkar för en rättvis och hållbar värld.

Kunskap är nyckeln till förändring. ForumCiv förmedlar bidrag till informations- och kommunikationsprojekt som genomförs i Sverige och som syftar till att bidra till fattigdomsbekämpning och en rättvis och hållbar global utveckling.

För att vara behörig att söka informationsbidrag behöver din organisation vara medlem i ForumCiv och ha blivit godkänd i en organisationsgranskning.

En organisationsgranskning krävs om ni söker bidrag för första gången eller om det har gått mer än tre år sedan ni senast genomförde projekt med bidrag från ForumCiv (det vill säga om projektets slutdatum var för mer än 3 år sedan).

ForumCiv kan även besluta att en organisation ska genomgå en ny granskning om det exempelvis uppstår frågetecken kring dess kapacitet, styrning, relation till partners, eller identitet/värdegrund under eller efter ett projekts genomförande.

Här kan du läsa mer om hur granskningen för medlemskap och behörighet att söka bidrag går till: Ansökningsprocessen

ForumCiv finansierar två typer av informationsprojekt:

Mindre informationsprojekt
Om ert projekt är på max ett år och med en budget upp till 100 000 SEK ska ni söka detta bidrag. Observera att ni inte kan söka detta bidrag för att utöka verksamheten i ett redan beviljat större informationsprojekt. Ansökningar till mindre informationsprojekt tas emot och handläggs under en till tre perioder per år.

Större informationsprojekt
Om ert projekt är på mellan ett och tre år och med en budget på över 100 000 SEK ska ni söka detta bidrag. Projektet kan vara en fortsättning på tidigare genomförd informationsinsats. ForumCiv tar emot och handlägger ansökningar för större informationsprojekt en gång per år.

Hur mycket kan ni söka?

ForumCiv tillämpar en trappa för att bedöma maxbeloppet som er organisation kan söka i informationsbidrag:

Nivå 1: Upp till 100 000 SEK per år: Organisationer som är behöriga att söka bidrag hos ForumCiv.

Nivå 2: 101 000 – 500 000 SEK per år: Organisationer som är behöriga att söka bidrag hos ForumCiv, och som har genomfört och fått godkänd rapportering av projekt med ForumCiv/Sida-medel (eller liknande) inom de senaste fem åren på minst nivå 1.

Nivå 3: 501 000 – 1 000 000 SEK per år: Organisationer som är behöriga att söka bidrag hos ForumCiv, och som har genomfört och fått godkänd rapportering av projekt med ForumCiv/Sida-medel (eller liknande) inom de senaste fem åren på minst nivå 2.

Innan ni förbereder en ansökan rekommenderar vi att ni testar om ert projekt kvalificerar för informationsbidrag: Test: Kan ert informationsprojekt få stöd?

Ansökans innehåll

I en ansökan ingår: svar på ansökningsfrågor (inklusive mål- och riskmatris); budget och organisationsformalia. På försättsbladet till ansökningsfrågorna hittar ni en checklista på det som ska finnas med i en ansökan. I Handboken för ansökan, genomförande och rapportering av informationsprojekt finns en utförlig guide till hur ni gör en bra ansökan.

Urval och beslut

ForumCivs urval följer en saklig och konkurrensdriven process. Alla ansökningar blir granskade efter förutbestämda kriterier.

När får vår organisation besked?

  • Större projekt: ForumCiv skickar normalt besked senast i november/december.
  • Mindre projekt: ForumCiv skickar besked cirka 10 veckor efter att komplett ansökan har kommit in.

Avtal

Om ert projekt beviljas bidrag, måste ni uppfylla alla villkor stipulerade i ForumCivs besluts-PM innan vi kan skriva avtal och betala ut ert bidrag. När alla villkor är uppfyllda kan ForumCiv förbereda och skicka ert avtal för signering.

I bilagorna till avtalet finns de regler som gäller för bland annat bokföring, personal- och löneadministration, upphandling och revision. Läs noga igenom dessa så att ni vet vilka lagar och regler som gäller för ett projekt. Om ni inte följer dessa regler riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga för hela eller delar av bidraget.

Rekvisition (utbetalning)

För att rekvirera bidraget måste ni även skicka in en rekvisitionsblankett, en blankett för plusgiro/bankgiro samt en blankett för uppgifter om styrelsen. Ni kan rekvirera det beviljade bidraget för max ett år i taget. Observera att om er organisation har försenade eller otillfredsställande rapporter från tidigare insatser så gör ForumCiv inga utbetalningar tills att ni har åtgärdat detta.

Förändringar i projektet

Under projektets gång kan ni behöva göra ändringar i projektet. T ex, om viss verksamhet blir dyrare eller billigare än beräknat, om ni behöver senarelägga, ändra eller ställa in aktiviteter, eller om ni behöver göra andra omprioriteringar för att bättre nå projektmålet. Större förändringar kräver skriftligt godkännande från ForumCiv. Skicka ett email till [email protected] där ni förklarar vilka ändringar ni vill göra och varför. Förändringen måste vara godkänd innan kostnaden uppstår eller aktiviteten genomförs.

Detta gäller exempelvis budgetförändringar där en enskild budgetpost beräknas avvika med 10 procent eller mer och dessutom med 5 000 SEK eller mer. Ni behöver alltså inte kontakta ForumCiv om budgetavvikelsen är under 5 000 SEK eller under 10 procent. Läs mer om vilka typer av förändringar som kräver skriftligt godkännande i Handbok för ansökan, genomförande och rapportering av informationsprojekt.

Efter att ni har slutfört ert projekt ska ni slutrapportera till ForumCiv. Om ni har ett flerårigt projekt ska ni även delrapportera varje år fram till slutrapporteringen.

Delrapportering

Delrapporteringen gör det möjligt för ForumCiv att följa upp och utvärdera om projektet går enligt plan.

Om ni har ett flerårigt projekt ska ni delrapportera senast den 1 april för föregående års verksamhet. Ni ska delrapportera varje år fram till året som ni ska slutrapportera. D.v.s. om ni har ett två-årigt projekt som löper 2020-2021 ska ni delrapportera 2020 års verksamhet senast den 1 april 2021 och slutrapportera hela projektet senast den 15 mars 2022.

Delrapporteringen gör det möjligt för ForumCiv att följa upp och utvärdera om projektet går enligt plan. 

Slutrapportering

Efter att ni har avslutat projektet ska ni slutrapportera till ForumCiv. Det är viktigt att ni påbörjar slutrapporteringen i god tid så att ni kan lämna in en komplett slutrapport med revision och andra bilagor innan deadline.

Efter att ni har avslutat projektet ska ni slutrapportera till ForumCiv. Det är viktigt att ni påbörjar slutrapporteringen i god tid så att ni kan lämna in en komplett slutrapport med revision och andra bilagor innan deadline.

  • För större informationsprojekt (över 100 000 SEK) ska ni ha kommit in med en komplett slutrapport senast den 15 mars året efter att ni avslutat projektet. Det vill säga om projektets slutdatum är 31 december 2020, ska ni slutrapportera 15 mars 2021.
  • Mindre informationsprojekt ska slutrapporteras senast 3 månader efter projektets avtalade slutdatum.

Läs mer om hur ni rapporterar i ForumCivs Handbok för ansökan, genomförande och rapportering av informationsprojekt