Våra utgångspunkter

ForumCiv stöttar utvecklingssamarbete utifrån tre utgångspunkter: Konflikt och Do-No-Harm, miljö och klimat och jämställdhet. Vi använder ett rättighetsbaserat synsätt i allt vi gör.
Konfliktkänslighet och Do no harm

Att bedriva utvecklingssamarbete innebär att behöva förhålla sig till makt och utmana makt. Vilket ofta innebär konflikt. ForumCiv arbetar efter Do no Harm-principen. Den innebär att inga insatser får skapa, förvärra eller bidra till konflikt. En konflikt tar sig inte bara uttryck i fysiskt våld utan även i normer och strukturer som diskriminerar och marginaliserar olika grupper. 

För att säkerställa att vår inblandning inte leder till negativa effekter, utan bidrar till en positiv utveckling, måste vi förstå det sammanhang som vi verkar i. Det gör vi genom att samarbeta och stötta civilsamhället. Genom att kontinuerligt analysera och utvärdera vår roll och vårt bidrag försöker vi motverka att vår inblandning skadar den utveckling vi försöker åstadkomma. 

Miljö och klimat

Vi befinner oss i en ekologisk och klimatmässig nödsituation. Rikare länder använder ohållbara mängder resurser, vilket leder till en förlust av biologisk mångfald. Globalt innebär dessa påfrestningar en försämrad miljö som kostar människor livet. Klimatförändringarna ökar även ojämlikheten i världen. 

Trots att de rikare länderna lämnar ett större klimatavtryck påverkas marginaliserade samhällsgrupper i större utsträckning. Samtidigt begränsas medborgarnas möjligheter att höja sina röster. Varje år hotas och dödas fler och fler miljöförsvarare. 

ForumCiv stöttar miljörörelser och drar lärdom av deras expertis. Människor som drabbas värst av miljö- och klimatförändringar är ofta människor som nekas möjlighet att delta i beslutsprocesser som påverkar dem. Att stötta dem och deras organisering är avgörande för att skapa  en värld där alla människor får leva ett fritt liv från miljöfaror.

Jämställdhet

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att uppnå demokrati och hållbar utveckling. Genom att utmana patriarkala strukturer arbetar ForumCiv för ett samhälle där alla människor har samma rättigheter, lika tillgång till resurser och möjlighet att forma sina egna liv. Vi anser att alla ska kunna vara sig själva och slippa drabbas av förföljelse eller människorättskränkningar på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

För att skapa ett jämställt samhälle applicerar vi ett intersektionellt perspektiv på vårt arbete, vilket innebär att vi utöver genus även tar hänsyn till hur exempelvis ålder, klass, funktionsvariation, etnicitet och sexuell läggning samverkar för att forma maktförhållanden i ett samhälle.