Kvalitetssäkring och Whisteblowing

ForumCiv arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på alla nivåer i vårt arbete. Det finns ett omfattande regelverk när det gäller våra interna regler och riktlinjer som medlemsorganisation. Vi styrs också av externa regler och krav från Sida och andra finansiärer när vi vidareförmedlar pengar till andra organisationer.

Arbete mot korruption

Fattigdom och korruption går ofta hand i hand. De fattigaste är de som påverkas mest av korruption, som på många sätt kan leda till en förvärrad fattigdom. Därför utgör korruption ett allvarligt hot mot utveckling och motverkar det ForumCiv står för och strävar efter. ForumCivs strategi mot korruption är därför att alltid förhindra, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera även i situationer där det kan leda till förseningar, hinder eller totalstopp för verksamheten.

Rapportering av misstänkt korruption uppmuntras och en whistle blower skyddas alltid från sanktioner. Whistle blowers har möjlighet att vara anonyma och alla fall som rapporteras i enlighet med denna policy utreds.

ForumCivs antikorruptionspolicy (se längst ned på sidan) gäller för all ForumCivs verksamhet och ska tillämpas av alla anställda, praktikanter och förtroendevalda. Policyn gäller även ForumCivs partners och partners i efterföljande led.

Regler för upphandling

All biståndsverksamhet ska präglas av ett effektivt resursutnyttjande, befrämjande av god administration och transparens i medelshanteringen samt motverkande av korruption och oegentligheter. Ett sätt att uppnå detta är att göra transparenta och kostnadseffektiva upphandlingar.

Dessa upphandlingsbestämmelser gäller för ForumCiv såväl som för andra aktörer vars verksamhet genomförs med bidrag förmedlade genom ForumCiv.

Den enskilda organisationen har alltid ansvar för de upphandlingar som de eller deras partners genomför med bidrag från ForumCiv. Grundprincipen är att samtidigt som hänsyn måste tas till att upphandlingen ska bli så ekonomisk och ändamålsenlig som möjligt för organisationen och för den som ska ta emot varan eller tjänsten, ska all bidragsfinansierad upphandling präglas av affärsmässighet, konkurrens och objektivitet.

Det innebär att enskilda organisationer som upphandlar varor och tjänster ska bedriva upphandlingen på ett affärsmässigt sätt. Konkurrensmöjligheter ska sökas och utnyttjas. Anbud och anbudsgivare ska behandlas objektivt så att konkurrens på lika villkor uppnås.