Här finns vi

Utöver Sverige har ForumCiv fem kontor på fyra kontinenter. Utvecklingssamarbete bedrivs genom ett 70-tal lokala civila samhällsorganisationer. Metoder och specifika ämnesområden varierar beroende på landets förutsättningar och behov men syftet med allt utvecklingssamarbete är alltid att stärka civilsamhället, demokrati och mänskliga rättigheter.
Thumbnail
Belarus / Regional Office Eastern Europe

ForumCiv har funnits i Belarus sedan slutet av 90-talet. På grund av flera utmaningar med att kunna verka på plats stöttar ForumCiv Belarus civilsamhälle från kontor i Litauen. Demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och jämställdhet är tungviktsfrågor och särskilt stöttas organisationer som försöker påverka policy på nationell nivå. Inspiration och stöd hämtas inte sällan från internationell rätt och överenskommelser. ForumCiv arbetar aktivt för att utöka kontakter och erfarenhetsutbyte mellan organisationer i Belarus och Sverige.

Några av resultaten genom åren inkluderar: träning för 500 ungdomsaktivister, juridisk träning för 70 advokater om miljölagstiftning, 120 juridiska konsultationer och 10 ändrade lagstiftningar.

Thumbnail
Colombia / Regional Office Latin America and Caribbean

Sedan regeringen i Colombia 2017 slöt fredsavtal med FARC-gerillan stöttar ForumCiv två större program som båda verkar för en inkluderande och hållbar fredsprocess. Det ena projektet stöttar bonde- och landsbygdsföreningar i deras rätt till mark och större inflytande över den lokala utvecklingen, dess resurser och prioriteringar, i nätverket kallat ANZORC. Medlemmarna i ANZORC förväntas växa och stärkas så att de kan designa och implementera policys inom sina respektive territorium. Landsbygdsutvecklingen förväntas även stärka fredsbevarande insatser. Det andra programmet arbetar mer direkt med fredsprocessen och före detta gerillakombattanters integrering i samhället. Programmet innebär också olika former av försoningsprocesser mellan gerillan och samhällen drabbade av den tidigare konflikten.    

Arbetet med bondenätverket ANZORC har vuxit till att inkludera 50 organisationer som representerar lika många områden. 7 av dem har vunnit formellt statligt erkännande för viss mån av självbestämmande. Trots löften från staten finns mycket litet stöd för före detta gerillasoldaters integrering och människor i de samhällen som ligger i anslutning till tidigare gerillastyrda områden. Utan stöd från ForumCiv och andra organisationer skulle båda gruppernas sårbarhet och riskerna för konflikt öka.

Thumbnail
Kambodja

I Kambodja har ForumCiv funnits sedan mitten av 90-talet och hållbar användning av resurser, miljö och jämställdhet har alltid stått högt på agendan. Kampen mot klimatförändringar har med tiden även fått större plats. ForumCivs roll i Kambodja handlar särskilt om kapacitetsstöttande insatser. Människor som lever i skog-, fiske-, eller småbrukarsamhällen har störst kunskap om hur resurserna skyddas och nyttjas på ett hållbart sätt. ForumCivs insatser försöker stötta närsamhällenas kapacitet att skydda sina intressen och kunna påverka beslutsfattare.

Ett resultatexempel är organiseringen i Mekongdeltat, ett av världens mest artrika och fiskeintensiva vatten. Småfiskarnas organisering har stöttats och deras rättigheter har kunnat försvarats vilket lett att fiskarna kunnat skydda biodiversiteten, bidragit till hållbara fiskereformer och fattigdomsbekämpning.

Thumbnail
Kenya / Regional Office Eastern and Southern Africa

I Kenya bedriver ForumCiv två program: Wajibu Wetu och Inkluderande tillväxt genom värdiga arbeten. Genom Wajibu Wetu stöttas lokala organisationer som kämpar för jämställdhet och större demokratiskt inflytande. Många av våra partners använder sig av kreativa metoder som konst, poesi och alternativ media för att kunna påverka det krympande demokratiska utrymmet. ”Inkluderande tillväxt genom värdiga arbeten” är ett samarbete med Internationella Arbetsorganisationen (ILO) i ett sektoröverskridande projekt mellan privata och offentliga aktörer. I programmet fokuserar ILO på arbetsskapande insatser genom satsningar på små och medelstora företag. ForumCiv bidrar med stöd till organisering som stärker gruppers kapacitet att genomföra påverkansarbete för att säkra tillgång till samhällsservice.

Några av resultaten inom Kenyaprogrammen är: genom dokumentärer avslöjat korruption inom polisväsendet till ett värde av cirka 110 miljoner kronor. Det mångåriga arbetet med att stärka kvinnors organisering och positionering bidrog till det stora antal kvinnliga kandidater i valet 2017 – totalt 47 kandidater från 12 provinser. Arbetet resulterade i ett rekord för kvinnlig representation i parlamentet. 

Thumbnail
Liberia

Efter många år av förberedelser blev 2019 startskottet för nya samarbeten i Liberia. Totalt 12 samarbeten med lokala organisationer har påbörjats varav de flesta har ett särskilt fokus på markrättigheter. Cirka 40 procent av befolkningen är beroende av småskaligt jordbruk och lika många beräknas också drabbas av perioder av matosäkerhet. Samtidigt är frågan om tillgång till mark komplex och konfliktkänslig. Något som reflekteras i juridiska mål som till 90 procent handlar om mark liksom att två tredjedelar av alla våldsamma konflikter grundar sig i marktvister. Lagverken finns på plats i Liberia och lagen om markrättigheter anses av många vara en av de mest progressiva i världen. ForumCivs lokala partners verkar för värnandet av lagens implementering och att människor som lever under marginaliserade omständigheter gynnas av densamma.